Siirry sisällön alkuun

Hyvinvoinnin vahvistajaksi

Eeva Tawast

Hyvinvoinnin vahvistaja -koulutuskokonaisuus tarjoaa erilaisina annoksina valmiuksia ja materiaaleja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulutuskokonaisuudessa on osallistavia, toiminnallisia ja ohjauksellisia elementtejä. Tässä voit tutustua muutamiin keskeisiin koulutuksen osioihin. Osiot ovat pääosin muutaman tunnin pituisia, mutta tarjolla on myös päivän, useamman päivän ja jopa viiden opintopisteen koulutuskokonaisuuksia. Räätälöidyissä koulutuksissa voidaan perehtyä enemmän esimerkiksi kehitettävän hyvinvointitoiminnan arvopohjaan tai motivoivaan vuorovaikutusosaamiseen.

Innostuessasi voit opiskella 135 tunnin laajuisen Hyvinvointivahvistaja -kurssin Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen / avoimen amk:n opintotarjonnassa. Siinä opiskelija perehtyy vähintään seitsemään hyvinvoinnin vahvistamisen tapaan. Hän tutustuu johonkin avointa hyvinvointitoimintaa tarjoavaan yksikköön. Lopuksi opiskelija antaa näytön hyvinvoinnin vahvistamisesta joko muulle opiskelijaryhmälle tai esimerkiksi videoituna etänäyttönä.

Lisätietoa kaikille avoimista Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnoista

Alla olevat Hyvinvoinnin vahvistaja -koulutuksen makupalat liittyvät laajempaan koulutusten ja muun tuen kokonaisuuteen, joista voit lukea lisää tästä julkaisusta: ”Toimijoiden tuki: koulutusta ja ohjausta

Näistä harjoituksista ja niihin johdattelevista verkkoluennoista saat aineksia sekä oman hyvinvointisi vahvistamiseen että ohjaamiesi henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Katso aina ensin harjoitukseen liittyvä verkkoluento, joka toimii johdantona tehtävän tekemiseen. Tehtäviä tehdessäsi rakennat omaa ja yhteisön hyvinvointia positiivisen psykologian keinoin mm. tutkien vahvuuksia, selviytymisen voimavaroja, toiminnan arvoja ja merkitystä, vuorovaikutustaitoja sekä stressistä palautumista. Harjoitukset perustuvat tutkitusti toimiviin tapoihin vahvistaa hyvinvointia. Verkkoluennoissa on ideoita myös lisäharjoituksiin.

1. Positiivisella psykologialla hyvinvointia: johdanto ja VIA-vahvuudet

Verkkoluento “Positiivisella psykologialla hyvinvointia: johdanto ja VIA-vahvuudet (22:51)”/ Eeva Tawast

Opettele tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksia. Pohdi vahvuuksien huomaamisen ja käyttämisen hyötyjä. Arvojen mukaiseen toimintaan liittyvät VIA-vahvuudet (values in action) ovat tutkitusti eri tavoin yhteydessä hyvinvointiin.

Harjoitukset:

2. Resilienssi

Verkkoluento “Resilienssi (15:25)”/ Eeva Tawast

Tutustu arjesta ja vastoinkäymisistä selviytymisen ja palautumisen resursseihin, resilienssiin. Resilienssin vahvistaminen lisää jaksamista ja hyvinvointia sekä auttaa palautumaan myös vaikeammasta stressistä.

Harjoitukset:

3. Elpyminen

Verkkoluento “Elpyminen, esim. Mindfulness (9:04)”/ Eeva Tawast

Tutki erilaisia elpymisen hetkiä ja keinoja. Uusia toimivia elpymisen tapoja löydettäessä palautuminen arjen rasituksesta paranee ja hyvinvointi lisääntyy. 

Harjoitukset:

Suunnittele omaa, tukemasi henkilön tai parisi elpymistä työstä tai muusta arjen stressistä. Kokeilkaa harjoituksina esimerkiksi näitä:

4. Arvostava kohtaaminen

Verkkoluento “Itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen (22:15)”/ Anne Backman

Tutustu itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin. Ne ovat arvostavan kohtaamisen peruselementtejä. Hyvät kohtaamiset tukevat kaikkien hyvinvointia. Ryhmissä eri jäsenille voi tyypillisesti muodostua erilaisia tehtäviä suhteessa muihin, ryhmärooleja. Nämäkin kietoutuvat vuorovaikutustaitoihin ja kohtaamisiin.

Harjoitukset:

5. Motivoiva vuorovaikutus

Verkkoluento “Motivoiva haastattelu (42:36)”/ Eeva Tawast


Verkkoluento “Motivoiva haastattelu osana asiakasprosessia (15:00)”/ Jari Pihlava

Tutustuttuasi motivoivan vuorovaikutuksen ja haastattelun perusideoihin verkkoluentomateriaalin avulla tee orientoiva tehtävä. Tee sitten motivoivan haastattelun harjoitus. Harjoitusten avulla voit kehittää omaa kykyäsi motivoida muita vuorovaikutuksessa. Motivoiminen hyvinvoinnin vaatimiin muutoksiin esimerkiksi liikunta- ja unitottumuksissa ei ole yksinkertaista!

Harjoitukset:

Pohdi alla olevan kirjallisuuden avulla, missä tilanteissa saattaisit tarvita motivoivan vuorovaikutuksen taitoja: taitoa vahvistaa toisen henkilön muutosmotivaatiota? Kuvaile 1–3 tilannetta esim. työstäsi tai muista arjen kohtaamisistasi.

Katso jokin Motivoivan haastattelun esimerkkivideo alta. Voit pysäyttää nauhoitteen välillä, kun tunnistat motivoivan haastattelun tekniikan, kuten avoimen kysymyksen tai myönteisen vahvistamisen.

LINKIT:

Haastattele jotain muutosta kaipaavaa eli keskustele jonkun kanssa soveltamalla motivoivan haastattelun tekniikoita. Käytä tukena alla olevaa tarkistuslistaa. Arvioi siihen aluksi numeerisesti tämänhetkiset taitosi. Pohdi myös ennen haastattelua, missä motivoivan vuorovaikutuksen taidossa haluat kehittyä – valitse harjoitukseen maksimissaan viisi taitoa, joita pyrit soveltamaan haastatellessasi.

Motivoivan haastattelun taidot -tarkistuslista/ Eeva Tawast

Voit opiskella Motivoivan haastattelun tekniikkaa laajemmin Metropolia Ammattikorkeakoulun tilauskoulutuksena.

6. Voimavarat ja arvot

Verkkoluento “Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys (25)”/ Anne Backman

Tutustu verkkoluennon avulla ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen. Pohdi, mitkä asiat ovat omalle hyvinvoinnillesi oleellisimpia asioita. Hahmotat hyvinvoinnille keskeisiä voimavaroja ja arvoja: asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä mielekkäälle, hyvälle arjelle. 

Harjoitukset:

Lataa kaikki Hyvinvoinnin vahvistaja -koulutuksen harjoitusliitteet (pdf)

Lue lisää hyvinvoinnin vahvistamisen menetelmistä:

Arina, T., Halmetoja, J. & Sovijärvi, O. 2013. Uni. Biohakkerin käsikirja – Päivitä itsesi ja vapauta sisäinen potentiaalisi. Helsinki: Dicole oy. 

Aspinwall, L. & Staudinger, Ursula (toim.) 2006. Ihmisen vahvuuksien psykologia. Myönteisen psykologian peruskysymyksiä ja tulevaisuuden suuntia. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

Benard, B. 2004. Resiliency: What we have learned. San Francisco: WestEd.

Castaneda, A., Mäki-Opas, J. & Jokela, S. 2018. Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa – PALOMA-käsikirja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Gonzales, L. 2012 Surviving Survival: The Art and Science of Resilience. NYC: W. W. Norton & Company.

Halkola, U., Mannermaa, L., Koffert, T. & Koulu, L. (toim.) 2009. Valokuvan terapeuttinen voima. Helsinki: Duodecim.

Harisalo, R. 2011. Luovuuden teknologia: Ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina. Tampere: Tampere University Press. 

Hassed, C. & McKenzie, S. 2012: Mindfulness for life. Lontoo: Constable & Robinson Ltd.

Hassmen, P., ,Koivula, N., & Uutela, A. 2000. Physical Exercise and Psychological Well-Being: A Population Study in Finland. Preventive Medicine 30. 

Heimonen, S.-L., Juote, M., Rasanen, L. & Björkqvist, T. 2017. Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen. Helsinki: Ikäinstituutti.

Hokkanen, H., Häggman-Laitila, A. & Eriksson, E. 2006. Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen: katsaus tutkimuskirjalliisuuteen. Gerontologia 2006;1, 12–21.

Huttunen, J. 2011. Arki vaikuttaa terveyteen – Uni arjen voimavarana. Teoksessa Andersson, L. C., Hetemäki, I.,  Mustonen, R. & Sihvola, A. (toim.) Kaikki irti arjesta. Helsinki: Gaudeamus, 49–65.

Järvilehto, S. & Kiiski, R. 2009. Oman hyvinvoinnin lähteillä: ohjaajan käsikirja. Helsinki: Kuntoutussäätiö ja Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Karjalainen, A.-L. (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kivelä, S.-L. 2007. Voimavaroja unesta - hyvä uni iäkkäänä. Vammala: Kirjapaja.

Korkiakangas, P. 2002. Muistelusta voimavaroja vanhuuteen. Heikkinen, E. & Marin, M. (toim.) Vanhuuden voimavarat. Helsinki: Tammi, 173–206.

Laine, M. 2013. Mielen voimaa – logoterapeuttisia näkökulmia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Opas ikääntyville ihmisille. Helsinki: Ikäinstituutti.

Martin, M. 2016. Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa. Helsinki: Kirjapaja.

Martin, M., Seppä, M.,  Lehtinen, P., Törö, T. & Lillrank, B. 2010. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Tampere: Mediapinta Oy.

Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä -raportti.

Mäki, S. & Arvola, P. (toim.) 2009. Satu kantaa lasta. Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan. Porvoo: Duodecim.

Poijula, S. 2018. Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja Oy.

Reivich, K. & Shatte, A. 2002. The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles. New York: Broadway. 

Routasalo, P., Toivonen H. &  Rautiainen, M. (toim.) 2013. Hyvä arki vanhukselle: Voimavarojen aktivoiminen  taidelähtöisillä menetelmillä. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Luettavissa osoitteessa <https://docplayer.fi/5315238-Hyva-arki-vanhukselle.html>

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. (toim.) 2017. Mikä meitä liikuttaa: motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Salonen, K., Hyvönen, K., Määttä,K., Feldt, T., Mauno, S. & Muotka, J. 2018.  Luontoympäristön yhteydet työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen: Kysely-, interventio- ja haastattelututkimuksen tuloksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 355.  

Savolainen, M. 2005. Maailman ihanin tyttö – voimauttava valokuva. Taiteen maisterin lopputyö. Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto.

Southwick, S. & Charney, D. 2012. Resilience. Cambridge: Cambridge University Press.

Suvilehto, P. & Ebeling, H. 2008. Kirjallisuusterapia lasten ja nuorten kehityksen tukena. Duodecim, 124(5), 527–533.

Tourula, M. & Rautio, A. 2014. Terveyttä luonnosta. Oulu: Thule-instituutti Oulun yliopisto, Metsähallitus ja Oulun seutu. 

Uusitalo-Malmivaara, L. & Vuorinen, K. 2017. Huomaa hyvä! – vahvuusvariksen bongausopas. Jyväskylä: PS-kustannus.

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2014. Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jaa sivu