Siirry sisällön alkuun

Osallisuus ja päätöksenteko

Anne Backman, Leena Unkari-Virtanen

Osallisuutta voidaan tuoda järjestelmällisesti toiminnan rakenteisiin. Työkalun kaavio on Hyvinvoinnin tiloille muokattu sovellus Harry Schierin osallisuuden portaista (Shier 2001). Työkalun ideana on rakentaa osallisuutta asteittain edeten alkaen toimijoiden valmiuksista kuulla osallisia ja mahdollistaa näiden kuulluksi tuleminen sekä vakiinnuttaa osallistujien kuuleminen osaksi toiminnan edellytyksiä. Tästä edetään vaihe vaiheelta kohti vallan ja päätöksenteon jakamista osallistujille.

Asteittainen eteneminen luo samalla toimintakulttuuria, joka juurruttaa  osallisuuden toiminnan edellytyksiin. Samalla se rohkaisee ja valtauttaa osallistujia tunnistamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään ja toiveitaan sekä valmistaa heitä vastuun ottamiseen päätöksistä. 

Toiminnan järjestäjille kaavio antaa välineitä arvioida toiminnan rakenteita osallisuuden kannalta ja kehittää valtauttavia työtapoja ja päätöksentekoprosseja edelleen. Valtauttava johtaminen soveltuu moniin yhteyksiin ja edistää niin Hyvinvoinnin tilojen kuin vakiintuneiden organisaatioiden muutosvalmiutta ja resilienssiä.

Hyvinvoinnin tilojen osallisuuden portaissa on viisi tasoa. Ensimmäisellä tasolla osallistujia kuullaan, toisella tasolla heitä kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä ja kolmannella osallistujan mielipiteet otetaan huomioon. Neljännellä osallisuuden tasolla osallistujat osallistuvat päätöksentekoprosessiin ja viidennellä tasolla he jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa.   Toimintaa järjestäjänä sinun on syytä kysyä seuraavia asioita itseltäsi: Oletko valmis kuuntelemaan osallistujia? Työskenteletkö tavalla, joka tekee osallistujien kuulemisen mahdolliseksi? Onko osallistujien kuuleminen systemaattisesti tuettua toiminnassa? Oletko valmis tukemaan osallistujien mielipiteiden ilmaisemista? Onko sinulla ideoita ja työtapoja, jotka auttavat osallistujia ilmaisemaan mielipiteensä? Onko osallistujien kannustaminen mielipiteen ilmaisemiseen systemaattista ja järjestelmällistä? Oletko valmis ottamaan osallistujien mielipiteet huomioon? Onko tapasi tehdä päätöksiä sellainen, että voit ottaa osallistujien mielipiteet huomioon? Edellytetäänkö toiminnassasi, osallistujien mielipiteiden huomioimista? Oletko valmis ottamaan osallistujat mukaan päätöksentekoprosessiin? Ovatko päätöksen tekoprosessit sellaisia, että osallistujat ovat edustettuna päätöksenteossa? Edellytetäänkö toiminnassasi, että osallistujat ovat edustettuna, kun päätöksiä tehdään? Oletko valmis jakamaan osan toiminnan mahdollistajan valtaasi osallistujille? Onko olemassa tapa, jolla osallistujat ja toiminnan mahdollistajat voivat jakaa valtaa ja vastuuta? Edellytetäänkö toiminnassa vallan ja vastuun jakamista?

Kuva: Hyvinvoinnin tilojen osallisuuden portaat Harry Shierin (2001) mallia soveltaen. Tekijät Anne Backmann ja Leena Unkari-Virtanen. Kuvitus Tanja Kallio.

Lähteet

Shier, H. 2001. Pathways to Participation: Openings,Opportunities and Obligations. Children & Society. Vol. 15 (2001), 107–117. 

Sokra 2020. Osallisuuden edistämisen mallit.

Jaa sivu