Siirry sisällön alkuun

Lapinjärven Perinnetalkoiden palvelumalli

Mikaela Fabritius, Outi Norberg, Sari Holopainen

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi keräsi tietoa toiminnan organisoitumisesta haastattelemalla syksyllä 2019 neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilojen tiimit:

 • Helsinki: Annalan huvila
 • Lappeenranta: Arjen olohuone Soppi
 • Seinäjoki: Kansalaiskampus
  (jatkossa Tammikampus)
 • Lapinjärvi: Perinnetalkoot

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin. Haastatteluista kertyi yhteensä kymmenen tuntia kuvauksia hankkeessa toteutetusta toiminnasta. Haastateltavina oli hankkeen osatoteutusten toimijat, jotka vastasivat hyvinvoinnin tilojen toiminnasta.

 1. Hyvinvoinnin tilan perustukset
 2. Hyvinvoinnin tilan asiakkaat, kävijät
 3. Hyvinvoinnin tilan tapahtumat
 4. Hyvinvoinnin tila ympäristössään
 5. Hyvinvoinnin tilan asukastyytyväisyys
 6. Hyvinvoinnin tilan oppilaitosyhteistyö.

Haastattelun lisäksi Metropolian monen erityisalan asiantuntijoista koottu hyvinvointitiimi sovelsi hankkeessa etnografista tutkimusotetta, keräsi havaintoaineistoa, fasilitoi yhteisiä kehittämispajoja ja seurasi Hyvinvoinnin tilojen toiminnan kehkeytymistä hankkeen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijoilla oli hankkeessa omat vastuualueensa, joista he tässä julkaisussa kirjoittavat. Tiimi työsti havaintojaan kuukausittaisissa palavereissaan koko hankkeen ajan. Tiimi vaikutti hankkeen tulosten syntymiseen myös aktiivisesti tuottamalla hankkeen yhteisiin kokouksiin työpajoja, joissa kulloinkin ajankohtaisia asioita työstettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhdessä.
 
Hyvinvointiaktivistin käsikirjan artikkelit perustuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon sekä haastattelu- ja etnografiseen havaintoaineistoon ja analyyseihin. Kertyvää havaintoaineistoa tarkasteltiin hankkeen kuluessa jatkuvasti  yhdessä sekä kaikkien hanketoimijoiden kanssa että Metropolian tiimin monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Lapinjärven Perinnetalkoot kutsuu toimintaan mukaan kaikki, jotka kaipaavat tekemistä ja osallisuutta ja haluavat arkeensa iloa, yhdessä oloa ja yhteisöä. Perinnetalkoot-hanke työllistää työnhakijoita ja järjestää inspiroivaa ja säännöllistä viikoittaista vapaaehtoistoimintaa. Perinnetalkoissa rakennetaan jokaisen osallistujan kanssa yhdessä räätälöity polku, jossa kartutetaan osaamista, itseluottamusta ja eväitä työnhakuun.

Perinnetalkoot

Perinnetalkoissa kehitetään yhdessä uudenlaisia osallistavia talkootoiminnan malleja. Osallistujien kanssa ideoidaan, testataan ja kehitetään toimintamuotoja, joissa osallisuus kasvaa ja tehty työ koetaan merkitykselliseksi ja inspiroivaksi. Talkootoiminnan tavoite on ensisijaisesti osallistujan aktivoiminen ja innostaminen mukaan yhteiseen tekemiseen, toimintakyvyn parantaminen ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen. Toiminnan merkityksellisyys perustuu projektien yleishyödyllisyyteen ja tehtävän työn suunnitteluun ja tavoitteellisuuteen.

Perinnetalkokoiden pesäpaikka on historiallisesti arvokas ja vanha kirkonkylän kirjastotalo. Lapinjärven kirjastotalo toimi vuosina 1913–1957 Pienviljelijäkouluna eli Maamieskouluna. Perinnetalkoissa luodaan yhteinen tila ja toimintamalli, joka luo ympärilleen hyvinvointia ja antaa osallistujilleen tekemisen iloa ja osallisuutta.

Kuva: Lapinjärven Perinnetalkoiden palvelumalli. Tekijät Mikaela Fabritius, Sari Holopainen ja Outi Norberg. Kuvitus Tanja Kallio.

Perinnetalkoot kirjastotalossa

Perinnetalkoiden tila sijaitsee Lapinjärven kirjastotalossa. Talvisin toimintaa järjestetään Kirjaston alakerran tiloissa, jotka ovat on yhteisiä Koko kylän työhuoneen kanssa ja kaikki toiminta tapahtuu avoimin ovin muiden keskellä. Kesällä Perinnetalkoot toimii kirjaston lämmittämättömässä yläkerrassa. Tilan käyttöön ottamisesta kertoo dokumenttielokuva Lapinjärven Perinnetalkoot.

Perinnetalkoot-dokumenttielokuva YouTubessa

Tietoa toiminnasta jaetaan ilmoitustauluilla, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, puskaradion kautta, paikallislehdissä ja kirjeissä kunnan asukkaille.

Toiminnan  suunnittelussa ja tulijoita ohjauksessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kunnan toimijoiden, eri oppilaitosten ja asukkaiden kanssa.

Perinnetalkoisiin tulijoiden polut

Tulija polku rakentuu kolmella tavalla, riippuen siitä miten hän toimintaan osallistuu. Polkuja on hahmoteltu työkokeilijan, vapaaehtoisen ja yksittäiseen työpajaan tai tilaisuuteen osallistujan näkökulmista.

Työkokeilijan polku on näistä monivaiheisin. Polulla on seuraavat vaiheet:

 1. puhelinkeskustelu ja sopiminen
 2. tutustuminen tilaan ja toimintaan
 3. sopimuksen tekeminen
 4. työkokeilun aloittaminen
 5. yksilön tilanteen alkukartoitus
 6. yksilön tukitoimet
 7. mahdollisen jatkopolun suunta
 8. yksilön tilan loppukartoitus
 9. työllistyminen tai paluu alkuun / uusi työkokeilu.

Vapaaehtoinen sitoutuu olemaan mukana toiminnassa pitkäjänteisesti, omien mahdollisuuksiensa ja toiveidensa mukaisesti. Vapaaehtoistoimijan polulla on viisi vaihetta:

 1. puhelinkeskustelu
 2. tutustuminen tilaan
 3. ystäväpalveluun liittyminen
 4. suullinen sopimus
 5. toimintaan osallistuminen sopimuksen mukaan.

Toimintaan satunnaisesti osallistuvan polku on yksinkertainen. Hän: 

 1. saa tiedon kiinnostavasta työpajasta tai tapahtumasta
 2. tulee paikan päälle
 3. osallistuu tapahtumaan/työpajaan (esimerkiksi kranssien tekoon).

Perinnetalkoissa näkyvillä

Työkokeilijalle on tarjolla työllistymiseen tähtääviä työ- ja toimintakyvyn kartoituksia ja osaamisen näyttöjä vahvuuksia tukevan toiminnan lisäksi. Näitä ovat:

Vapaahtoiselle on mietitty tiedotus, tehtävät sekä asiat, joista on hyvä sopia:

Toimintaan satunnaisesti osallistuvalle suunnitellaan mielekäs työpaja:

Perinnetalkoissa taustalla

Perinnetalkoissa on luonut kaikille tulijoille tarjolle yhteiset puitteet, joissa toimintaa voi ideoida ja suunnitella, valita itselle mieluisia tehtäviä ja osallistumisen tapoja ja lisätä hyvinvointia hyödyllisen toiminnan kautta. 

Perinnetalkoissa valmison valmisteltu eri osallistujapolkujen tulijoille myö omanlaisiaan suunnittelumahdollisuuksia, tehtäviä, sopimuksia ja yhteistyön tapoja.

Työkokeilijaa varten on suunniteltu seuraavat: 

Vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi on taustatyönä suunniteltu seuraavat:

Toimintaan satunnaisesti osallistuvan hyvinvointia tukemaan tarvitaan seuraavat työvaiheet: 

Peinnetalkoiden mahdollistajat

Perinnetalkoot kytkeytyy tiiviisti Lapinjärven kunnan toimintaan. Eri kuntatoimijat liittyvät monin tavoin tulijoiden ohjautumiseen, työtehtävien suunnitteluun, ideoimiseen ja hankkeen toimintaympäristöön:

ESR-hanke on mahdollistunut henkilöresurssit, joilla toimintaa on toteutettu (1,9 henkilöä).

Palvelumallin muotoiluun ovat eri vaiheissa osallistuneet:

Mikaela Fabritius, Sari Holopainen, Outi Norberg

Jaa sivu