Siirry sisällön alkuun

Miten mallit syntyivät?

Leena Unkari-Virtanen

Alusta alkaen oli selvää, että Hyvinvoinnin tiloista tuli tuottaa konsepti, jota voisivat käyttää esimerkiksi uudet, verkoston liittyvät Hyvinvoinnin tilat toimintansa suunnittelussa. Konseptointia käytetään yleisestikin laadukkaan, asiakkaita palvelevan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteisten periaatteiden, arvojen ja toiminnan sisältöjen konseptointi oli keskeinen tehtävä tilojen toimijoista muodostuneen verkoston säännöllisissä tapaamisissa. 

Hankkeen alussa Hyvinvoinnin tiloilla Annalassa, Lappeenrannassa, Lapinjärvellä ja Seinäjoella oli kullakin omat kohderyhmänsä, tilansa – tai aluksi ehkä vain idea tilasta – mutta kaikilla oli yhteinen tavoite osallistujien hyvinvoinnin lisäämisestä. Alun tehtävät ja toimintatavat kumpusivat kunkin alueen mahdollisuuksista sekä osallistujien ja taustaorganisaatioiden tarpeista ja toiveista. Jokaisessa osatoteutuksessa toiminta muotoutui heti alusta alkaen asiakaslähtöisesti omanlaisekseen.

Hyvinvoinnin tilojen toiminnan käynnistyminen ja yhteisten periaatteiden muokkaaminen rakensivat tilakohtaisia palvelumalleja ja yhteistä konseptia. Osatoteutusten toimijat havainnoivat työnsä arjessa osallistujien mukana oloa, ideoita ja osallisuutta ja muotoilivat osallistujille mielekkäitä palveluita ja toimintaa. 

Toiminnan mahdollisuudet ja vastaan tulevat haasteet olivat eri tiloissa hyvin erilaisia. Tilanteita ja kokemuksia jaettiin ja etsittiin yhdessä niihin näkökulmia tai ratkaisuja. Lisäksi ratkaisujen pohdinnassa käytettiin edeltäneessä hankkeessa (ESR-hanke Osallistu Lapinlahden Lähteellä) tuotettuja toimintamalleja ja sovellettiin niitä tuen tarjoamiseen. Vanhan hankkeen toimintamalleja otettiin käyttöön tarpeen mukaan.

Konseptoinnin eri vaiheissa mietittiin asiakkaan tarinaa ja kokemuksia:

 1. Missä tulija kohdataan?
 2. Miten ohjata kaikkia osapuolia positiivisiin kohtaamisiin?
 3. Miten turvata vahvistava kokemus tilasta ja kohtaamisista?
 4. Toimijat – mitä me itse tarvitsemme?

Hankkeen tapaamiset muodostivat yhteisen, hankkeen mittaisen  muotoiluetnografisen tutkimusprosessin (Hämäläinen ym. 2011, 61–76), jossa luotiin ja puettiin sanoiksi ymmärrystä Hyvinvoinnin tilojen toiminnasta, osallistujista ja erilaisista ajankohtaisista tarpeista. Yhteisten periaatteiden kehittäminen ja sanoittaminen lähti sekä osatoteutusten toiminnan kuvailusta (bottom up) että yhteisten periaatteiden soveltamisesta alueellisessa toiminnassa (top down). Näissä tapaamisissa sovellettiin havaintojen keräämiseen monia fasilitoinnin ja kehittämisen menetelmiä, kuten “tapahtumaseinää”, jossa koko hankkeen yhteinen tilannekuva jäsennettiin ennen-, nyt- ja tulevaisuudessa-sektoreihin jaetulle tapahtumaseinälle tarralapuilla.

Kertominen on tärkeä tapa jäsentää tapahtumia, nostaa huomion kohteeksi toiminnan erilaisia puolia ja kehkeytymässä olevia tunnelmia. Käynnistyvän toiminnan tarinan hahmottaminen ja sen kertominen oli systemaattinen osa mallinnusprosessia. Toiminnan alkua kuvailtiin hankkeen tapaamisissa sekä toisille osatoteuttajille että ohjausryhmälle. 

Hankkeen edetessä kohti loppua yhteisissä tapaamisissa otettiin käyttöön uusia tarinankerrontaan ja näkökulman ottamiseen virittäviä välineitä. Legojen, askarteluvälineiden ja Dixit-kuvakorttien avulla luotiin kunkin Hyvinvoinnin tilan toiminnan kokonaisuutta kiteyttävä palvelumaisema (Tuulaniemi 2013, 188).

Palvelumaisemiin kootut asiat kerrottiin muille ja kertomukset videoitiin. Videot jaettiin osatoteutuksille ja seuraavassa tapaamisessa jokainen osatoteutus kävi oman palvelumaisemansa ja sen kuvailun tarkasti läpi soveltaen “stimulated recall” -tutkimusmenetelmää (Rautkorpi 2012, 33–34). Menetelmän ideana on katsoa tallennetta videoidusta tilanteesta kanssakatsojan tai tutkijan kanssa. Kanssakatsoja esittää kysymyksiä, joilla nostaa huomion kohteeksi esimerkiksi liian itsestäänselviä tai muuten helposti ohitettavia yksityiskohtia tilanteesta. Kysymyksien avulla voi myös pysähtyä kuvaamaan tausta-ajatuksia, jotka ohjaavat kenties tekijän huomaamatta tilanteiden etenemistä. Jokaisella osatoteuttajalla oli Metropolian hyvinvointitiimistä kanssakatsoja, joka nosti kysymyksillään kerronnasta esiin syventäviä aihioita ja asioita, jotka saattoivat olla kertojalle liian itsestään selviä ääneen sanottavaksi.

Metropolian hyvinvointitiimin fasilitoiman mallinnuksen vaiheet:

Suunnitelmista toiminnaksi:

 • Toiminnan suunnittelu, aloitus ja muotoutuminen kunkin alueen lähtökohdista.
 • Edellisen hankkeen konseptin ja työtapojen esittely ja soveltaminen.
 • Yhteisten lähtökohtien ja periaatteiden määrittely.

Toiminnan vakiinnuttaminen:

 • Toiminnan kuvaaminen käsitteinä ja tarinoina, jatkuva havainnointi. Tukea toimijoille tunnistettujen tarpeiden mukaan.
 • Jatkuva yhteiskehittelyn fasilitointi ajankohtaisiin teemoihin.
 • Osatoteutusten haastattelu toiminnan keskeisistä periaatteista ja onnistumisista.
 • Tilojen palvelumaisemien rakentaminen, tilan tarina ja sen nauhoitus.

Toiminnasta malliksi:

 • Palvelumaisemien stimulated recall -katselu tiimin asiantuntijan kanssa. 
 • Palvelumaisemien kiteyttäminen Blueprint-palvelumallia soveltaen.

Konseptoinnin viimeinen vaihe oli palvelumaiseman pelkistäminen Hyvinvoinnin tilojen palvelupolun asiakkaalle näkyviksi ja näkymättömiksi palveluiksi ja toiminnoiksi. Stimulated recall -katselun ja siinä esitettyjen täydentävien kysymysten jälkeen kukin osatoteuttaja purki palvelumaisemansa osallistujan palvelupoluksi Blueprint-mallin mukaan (Innokylä). Palvelupolkuihin aluksi kertyi runsaasti yksityiskohtia ja joskus niissä saattoi korostua taustaorganisaation palvelupolku. Lopulta osatoteuttajat päätyivät hiukan omanlaisiinsa ratkaisuihin palvelumallinsa kuvaamisessa.

Blueprint-palvelumallissa mietitään asiakkaan palvelupolku viidestä eri näkökulmasta. Joskus polku saatetaan kuvata vaihe vaiheelta (Innokylä).

 1. Palvelun fyysiset elementit
 2. Asiakkaan polku palvelussa
 3. Asiakkaalle näkyvä osa palvelua
 4. Asiakkaalle näkymätön osa palvelua
 5. Päätöksenteko, tukitoimet.

Palvelumallien eräs tarkoitus on auttaa toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa. Hyvinvoinnin tilojen palvelumallien laatiminen oli prosessi, jossa jatkuvasti tehtiin näkyväksi niin onnistumisia kuin toiminnan pullonkauloja yhteisesti ratkaistaviksi.

Hyvinvoinnin tilojen palvelumallit eivät kuitenkaan ehkä koskaan ole lopullisesti valmiita. Hyvinvoinnin tilat ovat jatkuvan ja aina uuden uneksinnan ja uudelleenmuokkauksen kohteita, aina uuden tarinan aiheita.

Lähteet

Hämäläinen, K., Vilkka, H. & Miettinen, S. 2011. Asiakasymmärryksen ja käyttäjätiedon hankkiminen. Teoksessa S. Miettinen 2011 (toim.) Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiateollisuus. 61–76.

Innokylä. Service Blueprint. 

Rautkorpi, T. 2012. Käytäntöä tutkimassa. Teoksessa H. Kotila & A. Mutanen (toim.) Käytäntöä tutkimassa. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helia puheenvuoroja 2 / 2012. 29–45.

Tuulaniemi, J. 2013. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum.

Jaa sivu