Siirry sisällön alkuun

Positiivinen psykologia huomaa vahvuudet

Eeva Tawast

Hyvinvoinnin tilat -hanke on rakennettu positiivisen psykologian teoriaperustalle. Positiivinen psykologia on psykologian kentässä uudehko suuntaus. Positiiviseksi psykologiaksi nimettynä tieteenhaarana sillä on aivan lyhyt historia, vaikka sen tutkituimmat ilmiöt ovat kiinnostaneet pitkään monia (lähi)tieteitä. Termin on lanseerannut vasta 1990-luvun lopulla yhdysvaltalainen psykologian professori Martin Seligman. Hän tutki psykologian professori Christopher Petersonin kanssa 2000-luvun alussa, miten aristoteliseen hyvinvointikäsitykseen pohjaavat luonteenvahvuudet mahdollistavat yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvoinnin sekä kukoistuksen (Peterson & Seligman 2004). Myös psykologi Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoria vuodelta 1990 yhdistyy positiiviseen psykologian historiaan sekä tieteeseen siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista (Seligman & Csikszentmihalyi 2000, 5–14; Seligman 2011.)

Positiivinen psykologia suuntaa huomiota siihen, mikä toimii, on ehjää ja lisää myönteistä muutosta.

Positiivinen psykologia suuntaa huomion häiriöistä ja ongelmista vahvuuksiin ja siihen, mikä toimii, on ehjää ja lisää myönteistä muutosta (Uusitalo-Malmivaara 2014; Ojanen 2014; Seligman, Steen, Park & Peterson 2005; Boniwell 2006). Hankkeessa pyritään huomaamaan ja houkuttelemaan esiin tyhjentyvien, käyttöä vailla olevien tilojen sekä niissä rakennettavaan toimintaan osallistuvien potentiaali. Positiivisen psykologian perusidean mukaisesti ei siis nähdä vain hylättyä, rikkinäistä tilaa ja niihin haalittavia syrjäytyneitä, kenties esimerkiksi työttömiä ihmisiä. Kiinnitetään huomio tilaan, jossa voidaan yhdessä osallistua, rakentaa merkityksellistä toimintaa ja vahvistaa osallistujien hyvinvointia. Hanke nimettiinkin myönteisen muutoksen keskeisen tavoitteen mukaisesti: ”Hyvinvoinnin tilat”.

Suomessa positiivisen psykologian teemoja ovat pioneereina penkoneet esimerkiksi:

Lisäksi kymmenet muut suomalaisasiantuntijat ovat perehtyneet positiivisen psykologian ilmiöihin, kuten positiiviseen terveyskäsitykseen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyyteen, myönteisyyteen, onnellisuuteen, kukoistamiseen, koetun hyvinvoinnin maksimointiin ja tulevaisuuden toivoon. Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalojen psykologian opetukseen on tuotu systemaattisesti esimerkiksi Harvardissa tuotettuja tiedejulkaisuja positiivisesta psykologiasta vuodesta 2009. Suomen positiivisen psykologian yhdistys on aiemmin mainitun psykologi Emilia Lahden aloitteesta perustettu joulukuussa 2014.

Hyvinvoinnin tiloissa ollaan kiinnostuneita hankkeeseen osallistuvien omasta subjektiivisesta hyvinvoinnin kokemuksesta. Subjektiivinen hyvinvoinnin kokemus tarkoittaa henkilön omaa arviota tai käsitystä omasta hyvinvoinnistaan. Kyse ei siis ole ulkopuolisesta ja puolueettomasta eli objektiivisesta saati ammattimaisesta arviosta. Tässä hankkeessa on tietoisesti pyritty vahvistamaan osallisuuden kokemusta erityisesti niillä hankkeen osallistujilla, jotka muuten olisivat kenties ulkopuolisen tai ”tarkkailtavan ja autettavan” roolissa (THL 2020). Osallisuutta vahvistetaan Hyvinvoinnin tiloissa mm. siten, että hankkeen osallistujat saavat itse vaikuttaa toimintaan ja valita siitä oman subjektiivisen kokemuksensa perusteella hyvinvointiaan vahvistavia elementtejä. Yhdelle se voi olla Hyvinvoinnin tilan keiton reseptin kehittämistä, toiselle takkatulen ylläpitoa ja kolmannelle puutarhatalkoisiin osallistumista.

Hyvinvoinnilla on henkilökohtaisena kokemuksenakin monia ulottuvuuksia.

On huomionarvoista, että hyvinvoinnilla on henkilökohtaisena kokemuksenakin monia ulottuvuuksia. Subjektiivisena kokemuksena yksittäinen henkilö voi kokea itsensä samanaikaisesti varsin hyvinvoivaksi ja toisaalta vastakohtaisesti vaikkapa pahoinvoivaksi – mikäli se edes on tämän jatkumon vastapooli! Hän saattaisi esimerkiksi olla ”hankkeen kohderyhmää edustavana henkilönä” työelämästä syrjäytynyt 50-vuotias nainen tai hyvin vähän mihinkään osallistuva nuori mies. Hänellä saattaisi kenties olla mielenterveys- ja päihdepulmia, joista hän ehkä kokisi kärsivänsä. Tästä huolimatta hän saattaisi kokea olonsa onnelliseksi joko väliaikaisesti – koska aurinko paistaa! – tai pysyvämpiluonteisesti – koska on ystäviä tai oma koti ja paikka, johon lähteä joka arkipäivä tekemään jotain mielekästä. Voisin lähteä hahmottelemaan tarkemmin esimerkiksi psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvoinnin ulottuvuutta tai hyvinvoinnin holistista, nämä kaikki ”osat” huomioivaa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Valitsen esimerkkinä keskittyä ensin hiukan enemmän yhteen hyvinvointiin vaikuttavaan tekijään, mielenterveyteen (Keyes & Michalec 2013, 614) ja sitten esitellä positiivisen psykologian näkökulmia hyvinvoinnin keskeisistä ulottuvuuksista (mm. Ryff Favan & Ruinin 2013, 1034-1036 mukaan).

Positiivisessa psykologiassa ei keskitytä perinteiseen ongelmien tai riskitekijöiden tarkasteluun, vaan enemmänkin voimavaroihin ja suojatekijöihin, asioihin, jotka mahdollistavat onnistumisen tai jopa kukoistamisen (Seligman 2011). Esimerkiksi mielenterveyden osalta positiivinen psykologia on kiinnostunut psyykkisestä hyvinvoinnista eikä perinteisellä tavalla häiriöistä ja niiden lievittämisestä (Keyes & Michalec 2013, 614). Hyvinvointi on asia, jota on todella vaikea määritellä ja jota tulee aika harva ajatelleeksi ennen kuin huomaa, ettei sitä olekaan riittävästi. 

Usein kysyn opiskelijoilta psykologian lehtorin työssäni, mikä on (sensuroimatta!) ensimmäinen sana, joka heille tulee mieleen termistä “mielenterveys”. Valitettavasti suurimmalla osalla tämä ihan ensimmäinen sana on jonkin häiriön lääketieteellinen tai arkikielinen kuvaus, kuten “masennus”. Kuitenkin kun termiä tarkastellaan pidempään, ajatuksen kera, huomio alkaa siirtyä myös sanan myönteisiin merkityksiin, kuten “terveys”. Tällöin opiskelijat jo helpommin mielenterveyttä pohtiessaan päätyvät sellaisiin määritelmiin, kuten “onnellisuus”, “tasapainoinen elämä”, “kyky nauttia ja toisaalta ottaa vastuuta” tai “psyykkinen hyvinvointi” (WHO 2018). Kaikki nämä kuvauksina sopivat siihen, mihin Hyvinvoinnin tiloissa halutaan keskittyä. Käytänkin usein mielen hyvinvointi-käsitettä, kun haluan nopeammin saavuttaa tilanteen, jossa mielleyhtymät mielenterveydestä ovat myönteisiä – ja erittelemättä kaikkiin ihmisiin liittyviä. (Tawast 2019, 317–318).

Positiivisessa psykologiassa hyvinvointia lähestytään terveyden tekijöitä tarkastellen.

Positiivisessa psykologiassa hyvinvoinnin teemoja lähestytään salutogeenisesti (Billings & Hashem 2010) eli terveyden, esimerkiksi mielen hyvinvoinnin, tekijöitä tarkastellen. Hyvinvoinnin tiloissa käytetään aikaa tämän periaatteen mukaisesti sen ihmettelyyn, mikä toimii, mikä on riittävän hyvää ja mikä vielä jatkossa lisäisi mielen hyvinvointia (Uusitalo-Malmivaara 2014). On toki tärkeää, ettei vaikeita asioita jätetä käsittelemättä: mieli joka tapauksessa jollain tasolla työstää hankaluuksia, mihin kuluu psyykkistä energiaa. Silti on taito oppia irrottautumaan murehtimisesta esimerkiksi iltaisin, jotta nukahtaminen onnistuu, tai silloin, kun voisi nauttia jostain ihanasta, mitä itselle on suotu. Elämään kuuluu monenlaisia tunteita ja kokemuksia, myös kriisejä. Tasapainon saavuttaminen vaatii vähitellen elämässä kertyviä mielen hyvinvoinnin taitoja (Torppa 2018) – joskus toki myös läheisten tai ammattilaisten tukea (Mielenterveystalo.fi; Tawast 2019, 318).  

Hyvinvoinnin tilat eivät ole ammattiapua tarjoavia päihde- tai kriisipisteitä tai psykiatristen yksiköiden sivukonttoreita, vaan kaikille avoimia hyvän mielen keskuksia. Ne pyrkivät tarjoamaan aineksia kenen tahansa hyvinvointiin: hyviä kohtaamisia, osallistumisen mahdollisuuksia, tilan kulttuurihistoriasta ammentavia hyvän mielen tapahtumia ja arjen rauhoittumisen keitaita. Tiedetään, että hyvinvoinnin kokemus linkittyy aina myös kunkin kokemuksiin ja kulttuuritaustaan sekä osittain vaihtelee alueittain (Knoop & Fave 2013). Luvussa ”Hyvinvointivaikutukset” kerron, miten tavoitteissa on kyselytutkimusten ja laadullisen haastatteluaineiston mukaan onnistuttu: onko Hyvinvoinnin tiloissa tarjotuilla hyvinvoinnin tekijöillä ollut vaikutusta osallistujien hyvinvointiin?

Vuonna 2016 Suomen Mielenterveysseura (nykyinen Suomen Mieli ry) teetti selvityksen, jonka mukaan kolme viidestä suomalaisesta raportoi omassa elämässään tai lähipiirissään kohdanneensa psyykkistä oireilua viimeisimmän vuoden aikana. Mielenterveyden edistämisen sekä varhaisen mielenterveyden häiriöiden tunnistamisen ja häiriöihin puuttumisen tulee asiantuntijoiden mukaan olla kansanterveystyön keskeinen painopistealue, jolla voitaisiin vähentää mielenterveystyön kustannuksia jopa viisinkertaisesti nykyiseen nähden (Wahlbeck, Hannukkala, Parkkonen, Valkonen & Solantaus 2017). Mielenterveyden edistäminen oli Suomen hallituksen kärkihanke vuosina 2016–2018. Tämän puitteissa myös Hyvinvoinnin tilojen hankkeessa mm. Metropolian hyvinvointitiimin sekä Lappeenrannan osatoteutuksen yhteistyökumppaneiden organisoimana tarjottiin Mielenterveyden ensiapu®1-koulutuksia. Kaikki Hyvinvoinnin tilat eivät tähän mahdollisuuteen tarttuneet. Kärkihankkeen aikana Mielenterveyden ensiapu -koulutusten materiaalit olivat maksuttomat ”haavoittuvassa asemassa oleville sekä heidän kanssaan työskenteleville” eli myös tämän hankkeen kohderyhmälle. Koulutuksellinen, psykoedukatiivinen työ (Tawast 2019, 296–304) on tutkitusti tehokasta, ongelmia ehkäisevää, vahvistavaa mielenterveystyötä (Laajasalo & Pirkola 2012). Elementtejä MtEa1®-koulutuksista, mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoituksia, tarjottiin Hyvinvoinnin tilojen Hyvinvointivahvistaja-koulutuksissa. Koulutuksista saatiin hyvää palautetta.

Myös Hyvinvoinnin tilojen työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden hyvinvointia tuettiin hankkeessa Metropolian hyvinvointitiimin voimin. Toki klassisesti tarjottiin tilojen tiimien kaipaamaa koulutusta ja työnohjausta työhyvinvointia tukemaan, esimerkiksi motivoivan haastattelun ja kohtaamisen koulutusta (Nuutinen & Oksanen 2018; Oksanen 2014; Duodecim 2020). Työnohjausta ja hyvinvointia vahvistavia ryhmäprosesseja maustettiin kuitenkin kauttaaltaan taustateorian mukaisesti positiivisen psykologian malleilla. Hyödynnettiin esimerkiksi yksilöllisen itsekehittämisen (henkilökohtaisen kasvun tukea; Bauer 2013, 523) tietoista lisäämistä erilaisin itsearviointimenetelmin ja vahvuusvalmennuksella (Niemiec 2013; Carter & Page 2013, 949–955) sekä hyvinvointiterapian periaatteita (Fava & Ruini 2013, 1035).

Positiivisen psykologian sovelluksia hankkeen toiminnassa,  koulutuksissa ja ohjauksissa olivat seuraavat:

Vahvuusvalmennuksessa pyrittiin tunnistamaan Hyvinvoinnin tilojen tiimien Hyvinvoinnin vahvistaja -pilottikoulutuksiin osallistuvien henkilöiden henkilökohtaisia vahvuuksia (Aspinwall & Staudinger 2006) ja tukemaan niiden käytössä Hyvinvoinnin tilan yhteisön toiminnassa. Lisäksi pyrittiin ongelmatilanteissa tukemaan tiimien oppimista ja selviytymiskykyä, resilienssiä (Comoretto, Crichton & Albery 2015; Gonzales 2012). 

Valmennus tai positiivisen psykologian mallin mukainen kokemuksellinen koulutus toteutettiin ammatillisesti koulutetun ja pätevän valmentajaparin, yleensä positiiviseen psykologiaan perehtyneen psykologin ja työnohjaajan, sekä hankkeessa toimivan yksilön tai tiimin kumppanuussuhteessa. Yhdistämällä osaamisia tuettiin hankkeessa asetettujen tavoitteiden saavuttamista (Carter & Page 2013, 950, 954).

Positiivisen psykologian teorioista työnohjaukseen tuotiin Seligmanin lanseeraamaa Perma-mallia ja erityisesti Ryffin hyvinvointiin keskittyvän konsultaation (Fava & Ruini 2013, 1034) periaatteita, joissa huomioidaan hyvinvoinnille kuutta ulottuvuutta. Näitä ulottuvuuksia käsiteltiin työnohjauksessa ja koulutuksellisissa ryhmäprosesseissa nimenomaan Hyvinvoinnin tilassa työskentelyn näkökulmasta (alkuperäinen teoria käsittää kaikki elämänalueet eikä vain työelämän):

Hyvinvoinnin kuusi ulottuvuutta Ryffin (Ryff & Singer 2006) mallia soveltaen mukaan ovat

Hyvinvoinnin tiloissa pyritään löytämään osallistujille heille merkityksellistä ja heidän hyvinvointiaan vahvistavaa toimintaa. Se voi olla työkokeilu kahvilassa, arjen taitojen opiskelua ja hyvän mielen tempauksia nuorten vertaisryhmässä, tilan remonttiryhmään vapaaehtoisena osallistumista tai muutamien kertojen osallistuminen hankkeen viherterapiatyöpajaan. Monien onnellisuus- ja hyvinvointitutkijoiden, filosofien, psykologien ja muiden ihmisen toiminnan asiantuntijoiden mukaan arvot, tunteet ja toiminta kannattaisi pyrkiä linjaamaan samansuuntaisiksi. Omien arvojen mukaan toimiminen voi tuntua vaikealta, vaikka ymmärtäisi, että se on todennäköisempi reitti hyvinvointiin ja kestävämpään elämäntyytyväisyyteen kuin ”onnen pikavoittojen” tavoittelu (Haybron 2013; Seligman 2011; 2008; Martela 2014; Järvilehto 2014). Tärkeinä pitämiensä arvojen, vaikkapa anteliaisuuden ja muiden auttamisen, mukaan voi päästä toimimaan työssä, opinnoissa tai vapaa-ajallaan. Hyvinvoinnin tilassa toimiminen tarjoaa yhden väylän elää arvojensa mukaista, hyvinvoivaa elämää. 

Keskeisenä ajatuksena kaikkien Hyvinvoinnin tilojen toiminnassa on myös ollut ammentaa kunkin alueen kulttuurihistorian lisäksi hyvinvointia kulttuurista, kuten musiikkitapahtumista, kirjallisuusterapiasta, kuva- ja elokuvataiteesta. Hankkeessa mm. kehitettiin Metropolian mediatiimin voimin keveällä laitteistolla toimivaa voimauttavan elokuvan menetelmää.
Hyvinvoinnin tiloissa voi myös etsiä reittiä itselle mielekkäältä tuntuvaan toimintaan. Hankkeessa on kehitetty Sun vuoro -applikaatiota sopivan toimintamuodon löytämisen tueksi. Jos toiminta vastaa hyvin tekijänsä kykyjä sekä toiveita ja siihen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden olla osa mukavaa yhteisöä, hyödyt osallistujalle ovat tutkitusti lukuisat: mm. energisyyden, elinvoimaisuuden ja omistautumisen kokemukset palkitsevat. Hyvinvoinnin tilojen toiminnan taustalla on ajatus ja tutkittu fakta, että hyvinvointia todella voidaan vahvistaa merkityksellisellä toiminnalla (Järvilehto 2014, 366; Martela 2014, 30). Hyvinvointi on paljon enemmän kuin pahoinvoinnin puuttumista tai minimointia! Hyvinvointia tutkitusti vahvistavasta toiminnasta sekä tämän hankkeen hyvinvointitoiminnasta voit lukea lisää osion Onnistumisia artikkelista Hyvinvointivaikutukset.

Lue lisää

Hakanen, J., Peeters, M. & Perhoniemi, R. 2011. Enrichment processes and gain spirals at work and at home: A 3-year cross-lagged panel study. Journal of Occupational and Organizational Psychology 84 (1), 8–30.

Hakanen, J. & Schaufeli, W. 2012. Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of affective disorders 141 (2), 415–424.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Hallituksen kärkihanke

Tawast, E. 2016. Voiko perhosen siivenisku aikaansaada suuren muutoksen? Blogiartikkeli positiivisesta psykologiasta 17.2.2016 hankeblogissa Hyvinvoinnin muodonmuutos. 

Tawast, E. 2016. Blogiartikkeli vapaaehtoistyön hyvinvointivaikutuksista 13.6.2016 hankeblogissa Hyvinvoinnin muodonmuutos.

Lähteet

Aspinwall, L. & Staudinger, U. (toim.) 2006. Ihmisen vahvuuksien psykologia. Myönteisen psykologian peruskysymyksiä ja tulevaisuuden suuntia. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Bauer, J. 2013. Intentional self-development. Lopez, S. (toim.) The Encyclopedia of Positive Psychology. Oxford: Wiley-Blackwell. 523–527.

Billings, J. & Hashem, F. 2010. Salutogenesis and the promotion of positive mental health in older people. Kirjallisuuskatsaus EU:n teemakongressiin “Mental Health and Well-being in Older People – Making it Happen.” 

Boniwell, I. 2006. Positive psychology in a nutshell: A balanced introduction to the science of optimal functioning. 2nd ed. Rev. ed. London: PWBC.

Carter, D. & Page, N. 2013. Strenghts coaching. Lopez, S. (toim.) The Encyclopedia of Positive Psychology. Oxford: Wiley-Blackwell. 949–957.

Comoretto, A., Crichton, N. & Albery, I. 2015. Resilience in humanitarian aid workers: understanding processes of development. Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors 3(3), 197-209. DOI: 10.1080/21577323.2015.1093565

Duodecim 2020. Motivoiva haastattelu. Käypä hoito -suositus. 

Fava, G. & Ruini, C. 2013. Well-being therapy. Lopez, S. (toim.) The Encyclopedia of Positive Psychology. Oxford: Wiley-Blackwell. 1034–1036.

Fischer, M. 2012. Linkages between employee and customer perceptions in business-to-business services – Towards positively deviant performances. Organisaatioiden ja työpsykologian väitös Aalto-yliopistossa.

Gonzales, L. 2012. Surviving Survival: The Art and Science of Resilience. New York: W. W. Norton & Company.

Hakanen, J. 2009a. Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? – kohti laadukasta työelämää. Helsinki: Työsuojelurahasto. 

Hakanen, J. J. 2009b. Do engaged employees perform better at work? The motivating power of job resources and work engagement on future job performance. Teoksessa Christensen, M. (toim.) Validation and test of central concepts in positive work and organizational psychology – The second report from the Nordic project Positive factors at work. Copenhagen: TemaNord, 65–72. 

Haybron, D. M. 2013. Happiness – a very short introduction. Oxford: Oxford University press.

Järvilehto, L. 2014. Kohti kutsumustyötä ja joukkokukoistavaa yhteiskuntaa? Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Keyes, C. & Michalec, B. 2013. Mental health. Lopez, S. (toim.): The Encyclopedia of Positive Psychology. Oxford: Wiley-Blackwell, 614–617.

Knoop, H. & Fave, A. (toim.) 2013. Well-being and cultures: Perspectives on positive psychology. New York: Springer.

Laajasalo, T. & Pirkola, S. 2012. Ennen kuin on liian myöhäistä. Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille. THL.

Lahti, E. 2018. Matka sisun syvimpään olemukseen. Positiivisen psykologian yhdistyksen luento Helsingissä Nukketeatteri Sampossa 27.9.2018.

Martela, F. 2014. Onnellisuuksien psykologia. Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suomen Mieli ry 2020. Mielenterveyden ensiavun kärkihanke. 

Manka, M.-L. 2015. Työn imu ja positiivisen psykologian näkökulma. Kuntoutussäätiö. 

Mielenterveystalo.

Niemiec, R. 2012. Mindful living: Character strenghts interventions as pathways for the five mindfulness trainings. International journal of wellbeing 2 (1), 22–33.

Niemiec, R. 2013. VIA Character Strengths – Research and Practice: The First 10 Year. Teoksessa Knoop, H. & Delle Fave, A. (toim.) Well-being and cultures: Perspectives on positive psychology. New York: Springer, 11–30.

Nuutinen, E. & Oksanen, J. 2018. Innostusta etsimässä! Motivoiva keskustelu ohjauksessa. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ojanen, M. 2014. Positiivinen psykologia. Helsinki: Edita.

Peterson, C. & Seligman, M. 2004. Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford: Oxford University Press.

Ryff, C. & Singer, B. 2006. Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research. 35 (4), 1103–1119. DOI:10.1016/j.ssresearch.2006.01.002

Seligman, M. 2011. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Seligman, M. 2008. Aito onnellisuus. Positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään. Jyväskylä: Art House.

Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. 2000. Positive Psychology – an Introduction. American psychologist 55 (1), 5–14.

Seligman, M., Steen, T., Park, N. & Peterson, C. 2005. Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist 60 (5), 410–421.

Tawast, E. 2019. Mielen hyvinvoinnin taitoja tarvitaan elämän esteiden ylittämiseen. Teoksessa Oksanen, J. & Sollasvaara, R. (toim.) Esteille hyvästit! Helsinki: Into Kustannus Oy, 316–321.

THL 2020. Osallisuuden palaset. 

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2014. Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Torppa, T. 2018. Jokainen tarvitsee mielenterveystaitoja. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Wahlbeck, K., Hannukkala, M., Parkkonen, J., Valkonen, J. & Solantaus, T. 2017. Mielenterveyden edistäminen kansanterveystyön ytimessä. Duodecim 133, 985–992.

WHO 2018. Mental health: a state of well-being.

Jaa sivu