Siirry sisällön alkuun

Hyvinvointivaikutukset

Eeva Tawast

Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi keräsi tietoa toiminnan organisoitumisesta haastattelemalla syksyllä 2019 neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilojen tiimit:

 • Helsinki: Annalan huvila
 • Lappeenranta: Arjen olohuone Soppi
 • Seinäjoki: Kansalaiskampus
  (jatkossa Tammikampus)
 • Lapinjärvi: Perinnetalkoot

Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin. Haastatteluista kertyi yhteensä kymmenen tuntia kuvauksia hankkeessa toteutetusta toiminnasta. Haastateltavina oli hankkeen osatoteutusten toimijat, jotka vastasivat hyvinvoinnin tilojen toiminnasta.

 1. Hyvinvoinnin tilan perustukset
 2. Hyvinvoinnin tilan asiakkaat, kävijät
 3. Hyvinvoinnin tilan tapahtumat
 4. Hyvinvoinnin tila ympäristössään
 5. Hyvinvoinnin tilan asukastyytyväisyys
 6. Hyvinvoinnin tilan oppilaitosyhteistyö.

Haastattelun lisäksi Metropolian monen erityisalan asiantuntijoista koottu hyvinvointitiimi sovelsi hankkeessa etnografista tutkimusotetta, keräsi havaintoaineistoa, fasilitoi yhteisiä kehittämispajoja ja seurasi Hyvinvoinnin tilojen toiminnan kehkeytymistä hankkeen eri vaiheissa. Tiimin asiantuntijoilla oli hankkeessa omat vastuualueensa, joista he tässä julkaisussa kirjoittavat. Tiimi työsti havaintojaan kuukausittaisissa palavereissaan koko hankkeen ajan. Tiimi vaikutti hankkeen tulosten syntymiseen myös aktiivisesti tuottamalla hankkeen yhteisiin kokouksiin työpajoja, joissa kulloinkin ajankohtaisia asioita työstettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhdessä.
 
Hyvinvointiaktivistin käsikirjan artikkelit perustuvat asiantuntija- ja tutkimustietoon sekä haastattelu- ja etnografiseen havaintoaineistoon ja analyyseihin. Kertyvää havaintoaineistoa tarkasteltiin hankkeen kuluessa jatkuvasti  yhdessä sekä kaikkien hanketoimijoiden kanssa että Metropolian tiimin monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Käsittelen tässä artikkelissa Hyvinvoinnin tilat -hankkeen hyvinvointivaikutuksia. Erityisesti tarkastelen hankkeen osallistujien sekä muiden kehitystyöhön osallistuneiden subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen vahvistumista heidän omien vastaustensa pohjalta sekä hyvinvoinnin tutkimustiedon perusteella (mm. Lyubomirsky 2008; Diener 2000). Kehitystyöhön osallistuivat esimerkiksi Hyvinvoinnin tilojen kävijät, hankehenkilöstö ja yhteistyökumppanit, mutta osin myös kuka tahansa, joka huomasi hankkeen ja halusi kertoa siihen liittyvän näkemyksensä.

Aineiston kokoaminen

Hyvinvoinnin tilat -hanke sai nimensä tavoitteestaan lisätä hankkeeseen eri rooleissa osallistuvien hyvinvointia. Tätä tavoiteltiin neljän eri paikkakunnan Hyvinvoinnin tilassa. Hankkeen hyvinvointivaikutuksista koottiin aineistoja eri tavoilla:

 1. kartta- ja kuvapohjaiset verkkokyselyt
 2. hankehenkilöstön nauhoitetut haastattelut
 3. Kykyviisari
 4. muut tavat: vapaamuotoisemman palautteen kerääminen osallistujilta ja tapahtumista; osallistujamäärien ja tunnelmien havainnointi; vastuuhenkilöiden havainnot osallistujien etenemisestä; toiminnan kehittymisen dokumentointi esim. valokuvin ja hankeblogin avulla.

Tässä artikkelissa on hyödynnetty lähinnä verkkokyselyjen ja haastattelujen aineistoja.

Verkkokyselyillä koottiin tietoa tilojen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi niillä selvitettiin toimintaan osallistuneiden kokemuksia sekä vastaajien subjektiivisen hyvinvoinnin kokemusta. Jokaisen paikkakunnan Hyvinvoinnin tilan tiimit saivat itse vaikuttaa oman kehittämiskohteensa verkkokyselyyn, jolloin niistä tuli kaikista erilaisia. Hyvinvoinnin tilojen verkkokyselyitä laadittiin hankkeen aikana yhteensä kahdeksan.

Yhdessä hankkeen verkkokyselyistä vastaajan oli mahdollista kertoa hyvinvoinnilleen keskeisistä ympäristöistä merkitsemällä niitä Hyvinvoinnin tilaan, sen lähialueelle tai Suomen kartalle. Kartalle sai lisättyä haluamiinsa kohtiin kommentteja, valokuvia, tarinoita tai kulkureittejä omalle hyvälle mielelle tärkeistä paikoista. 

Toiminnan hyvinvointivaikutuksista saatiin paljon tietoa hankehenkilöstön nauhoitetuista haastatteluista. Alla on esimerkkejä kysymyksistä, joilla saatiin esiin nimenomaan hyvinvointiin liittyviä näkökulmia:

Hyvinvoinnin kokemus voi yhdenkin henkilön kohdalla vaihdella ajan kuluessa. Tämän lisäksi koettua hyvinvointia voi olla eri ulottuvuuksilla samanaikaisesti samalla henkilöllä sekä vähän että paljon. Joku voi esimerkiksi tuntea työttömäksi jäämisen vuoksi itsensä osattomaksi, mutta hyvien ystävien vuoksi kokea silti olonsa onnelliseksi ja tasapainoiseksi. Siksi hyvinvointivaikutusten ja osallisuuden vahvistumisen arvioinnissa käytettiin mainittujen verkkokyselyiden sekä haastatteluiden lisäksi laajalla kirjolla muita menetelmiä, kuten vapaamuotoisemman palautteen keräämistä osallistujilta, osallistujamäärien ja tunnelmien huomioimista tiloissa järjestetyistä tapahtumista, vastuuhenkilöiden tekemiä havaintoja osallistujien edistymisestä sekä hankkeessa käytettäväksi suositeltuja ”mittareita”, kuten Kykyviisaria. Kykyviisari antaa parhaimmillaan vuorovaikutteisessa keskustelutilanteessa paljon tärkeää pohdittavaa osallistujan toimintakyvystä ja hyvinvoinnista. 

Hyvinvoinnin kokemukset ja niiden arviointi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta voi lisätä kaikille avoin Hyvinvoinnin tila, jonka toimintaan saa osallistua suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Mikä tällöin siis lisää hyvinvointia? Emme tässä hankkeessa usko, että pelkkä tila sinällään riittäisi, vaan tarvitaan myös paljon muuta. Hyvinvointia tuottaviin tilanteisiin tarvitaan ainakin ihmisiä huomaamaan tyhjentyvien tilojen potentiaali, suunnittelemaan tiloihin merkityksellistä toimintaa sekä toteuttamaan sitä innostuneesti ja sitoutuneesti. He voivat olla esimerkiksi palkattua henkilöstöä, tuetusti työllistettyjä osallistuja tai aktiivisia vapaaehtoisia.

Tulisi olla motiivi, vähintään yksi innostunut tyyppi, höyryveturi, koska sitten se ihminen alkaa tehdä töitä sen eteen…

(Seinäjoen haastattelu)

Joskus Hyvinvoinnin tila on huomattu tässä hankkeessa mielentilaksi, joka ei sinällään vaadi tiettyä tilaa, vaan enemmänkin osallistumisen mahdollisuuksia. Tässä hankkeessa ei ole haluttu määritellä hyvinvointia ulkopuolelta, vaan on tietoisesti pyritty vahvistamaan osallisuuden kokemusta erityisesti niillä hankkeen osallistujilla, jotka muuten olisivat kenties ulkopuolisen, ”tarkkailtavan ja autettavan” roolissa (THL 2020). Annoimme heidän itsensä määritellä, miten paljon hyvinvointia he kokevat ja mikä tämän kokemuksen selittää. 

Joissain verkkokyselyissä pyydettiin vastaajia arvioimaan, mitkä tekijät heidän hyvinvointiinsa myönteisimmin vaikuttavat. Esimerkiksi Lappeenrannan Hyvinvoinnin tilan, Sammonlahti Sopen, verkkokyselyssä kartoitettiin hyvinvoinnin kokemuksen ”koostumusta”. Vastaaja sai valita yhdeksästä vaihtoehdosta asiat, jotka ainakin ovat tärkeitä hänen hyvinvoinnilleen, kuten kodin rauha tai elvyttävä luonto. Tämän lisäksi avoimessa kentässä sai kertoa omin sanoin muista hyvinvoinnilleen oleellisista tekijöistä.

Muutosta subjektiivisessa eli koetussa omassa hyvinvoinnissa pyydettiin arvioimaan esimerkiksi yksinkertaisella monivalinnalla, vaikkapa kysymällä, onko toimintaan osallistuminen kohentanut osallistujan omasta mielestä hänen (työ)hyvinvointiaan (kyllä/ei/en osaa sanoa).

Hyvinvoinnin tilojen tapahtumien merkityksellisyydestä hyvinvoinnille saivat tapahtumiin osallistujat kertoa Helsingin Hyvinvoinnin tilan Annalan huvilan verkkokyselyssä vapaasti. He raportoivat, mihin tapahtumaan osallistuivat ja mitkä asiat osallistuessaan kokivat hyvinvoinnilleen oleelliseksi. Seinäjoen Hyvinvoinnin tilassa Tammikampuksella (ensin Kansalaiskampus) toiminta kohdistettiin erityisesti nuorille osallistujille. Nuorten Startti -verkkokyselyn vastausten perusteella he eivät yleensä tulleet kurssimuotoiseen vertaisryhmätoimintaan oma-aloitteisesti kurssilaisiksi, vaan pääosin kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella (TYP:n ”toimenpiteenä”). Silti toiminnan toteutuminen klo 10–14 kahdesti viikossa koettiin pääosin sopivana ja toiminnan arvioinneissa heijastuu pääosin tyytyväisten osallistujien ääni. Subjektiivisen hyvinvoinnin arviointi tehtiin Seinäjoella liukukytkimen avulla sekä verkkokyselyn aluksi että lopuksi.

Tämän hetkistä hyvinvointia arvioidaan liukukytkimellä hyvin heikon ja erinomaisen välillä.
Kuva: Liukukytkimellä vastaaja sai portaattomasti arvioida hyvinvointinsa vastaushetkellä akselilla hyvin heikko – erinomainen. Nuorten Startti -toimintaan osallistuneista nuorista valtaosa arvioi toimintaa ilmapiiriltään hyväksi ja koki sen vastaavan tavoitteisiinsa loistavasti tai hyvin. Toiminnan sisältöön oltiin valtaosin melko tai oikein tyytyväisiä.
Nuorten Startti -toimintaa arvioineet nuoret ottivat kantaa ryhmän ilmapiiriin, vierailukäynteihin, Nuorten Startin sisältöön ja toimintaan sekä siihen vastasiko Nuorten Startti nuoren omiin tavoitteisiin. 1) Ryhmän ilmapiirin koki hyväksi yli 80% ja loistavaksi vajaa 20% nuorista. 2) Vierailukäynnit eri toimipisteisiin koki melko hyviksi noin kolmasosa, hyviksi kolmasosa ja loistaviksi noin kolmasosa nuorista. 3) Startin sisällön ja toiminnan koki tyydyttäväksi noin 15%, melko hyväksi noin 40%, hyväksi 30% ja loistavaksi noin 15% nuorista. 4) Startin koki vastaavan omiin tavoitteisiinsa vain välttävästi tai tyydyttävästi yhteensä 30%, hyvin 55% ja loistavasti 15% nuorista.
Kuva: 70 % Nuorten Startti -verkkokyselyyn vastanneista nuorista huomasi itsessään muutosta ryhmään osallistumiseen liittyen. Oletettavasti tämä muutos oli myönteistä, koska samat vastaajat ilmoittivat haluavansa osallistua Startille uudelleen. Selkeästi työhyvinvointinsa tai -kykynsä Startin yhdellä jaksolla koki parantuneen yli 40 %. Startin verkkokyselyn vastaajamäärät olivat kuitenkin melko pienet. Läheskään kaikilta osallistujilta ei saatu vastausta tai vastuuhenkilöiden mukaan mahdollisesti jostain syystä kaikki vastaukset eivät tallentuneet.

Tilaa hyvinvoinnille?

Hyvinvoinnin tilojen verkoston rakentelun tueksi tehdyssä verkkokyselyssä selvitettiin Suomesta löytyviä tyhjentyviä tiloja sekä niiden potentiaalista käyttöä avoimelle hyvinvointitoiminnalle. Vastaaja sai “ilmiantaa” Suomen kartalle kiinnostavia tiloja ja kertoa niistä.

Suomen kartalla näkyy esimerkkikuvassa yhteensä noin kuusi kuvamerkintää ja noin 11 sanallisesti annettua merkintää Hyvinvoinnin tilaksi soveltuviksi ajatelluista tiloista. Merkintöjä on erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös pitkin etelärannikkoa sekä mm. Lappeenrannan, Tampereen, Turun, Kuopion, Seinäjoen, Oulun ja Rovaniemen seuduilla.
Kuva: Suomen kartalle sai kaikille avoimessa verkkokyselyssä ilmiantaa avoimelle hyvinvointitoiminnalle sopivia tiloja ja kertoa niistä joko kuvin (vihreät merkinnät) tai sanoin (turkoosit merkinnät).

Alla on poimintoja sanallisista vastauksista, joilla on perusteltu, miksi vastaajan ehdottama tila soveltuisi kaikille avoimen hyvinvointia tukevan toiminnan puitteiksi:

Miksi tila sopisi uudeksi Hyvinvoinnin tilaksi?

 • Tila on ollut tyhjillään pitkään ja vaatii remonttia.
 • Kauniine puistoineen ja oheisrakennuksineen se sopisi hyvin erilaisiin hyvinvointitoimintoihin.
 • Rakennus soveltuu hyvin monipuoliseen Hyvinvoinnin tilat -periaatteen mukaiseen käyttöön.
 • Se on keskeisellä paikalla ja helppo tavoittaa myös julkisilla liikennevälineillä.
 • Tilan avaaminen toisi ja loisi hyvinvointia metroaseman ympärille nopeasti kasvavalle asuinalueelle.
 • Yhteinen kohtaamispaikka mahdollistaa yhteisöllisyyden kasvun ja antaa mahdollisuudet ihmisten välisiin kohtaamisiin ilman kaupallista välikättä. (Poimintoja verkkokyselyn vastauksista.)

Jotkut vastaajat näkivät ehdottamissaan tiloissa heti hyödynnettävää potentiaalia erilaisille toiminnoille, kuten entisöinnille, puutarha- ja kokkauskursseille sekä taide- ja joogatapahtumille. Joissain tiloissa aistittiin hyvinvointia tukevaa henkeä, kuten “taidetta ja luonnon mystiikkaa”. Moni mainitsi kuitenkin, että tilaa ja sen aluetta pitäisi kehittää houkuttelevammaksi tai että paikka on nykyisellään kolkko ja “etsii identiteettiään”. Osalla vastaajista oli visio myös keskeisistä tilojen käyttäjistä: kerrottiin tilojen sopivan vaikkapa lasten leiritoiminnalle tai laajemmin kaikille alueen asukkaille ja järjestöille. Eräs paikka oli houkutellut nimenomaan nuoria talonvaltaajia, ja siinä nähtiin siten potentiaalia nuorille suunnattuun toimintaan.

Joitain vastauksia sopivien tilojen verkkokyselyssä tuli myös liittyen paikkoihin, jotka eivät varsinaisesti ole tyhjillään ja ilman käyttöä:

Oodiin voisi siirtää mainiosti Hyvinvointiklubi-toimintaa ja monistaa toimintamalleja Lappeenrannan hyvinvointikioski-toiminnasta.

(Vastaus verkkokyselyyn.)

”Ilmiannettuihin” tyhjillään oleviin tai tyhjentyneisiin tiloihin ympäri Suomea kaipailtiin monenlaista toimintaa asukkaiden hyvinvointia tukemaan. Suosituimpia toimintamuotoja tilojen fasiliteetit huomioiden olivat käsityö-, taidenäyttely- ja erilaiset kurssitoiminnot. Mainintoja saivat myös seuraavat toimintamuodot järjestyksessä suosituimmasta vähiten suosittuun: 

Ymmärrettävästi saunatoiminta sai vähiten ääniä, eikä siihen suurimmassa osassa mainituista tiloista ilmeisesti olisi ollutkaan valmiita saunatiloja. Suurin osa tämän verkkokyselyn vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan toimintaan vierailijana tai vapaaehtoistoimijana. Lisäksi oli vastaajia, jotka olisivat olleet kiinnostuneita tapahtumien tarjoamisesta tiloihin, sekä muutamia työkokeilusta, tukityöllistämisestä tai uuden toiminnan rahoittamisesta kiinnostuneita.

Osallistujien toiveiden kuuntelua

Hankkeen osallistujia pyrittiin kuulemaan herkällä korvalla: Minkä toimintamuodon he kokivat hyvinvointiaan tukevaksi? Miten tuntui helpoimmalta tulla ja tutustua Hyvinvoinnin tilan toimintaan? Mitkä tehtäväroolit kutsuivat?

Annalan huvilalla toimintaa suunniteltiin osallistumaan aktivoivalla tulevaisuuden hyvinvoinnin kuvittelu -verkkokyselyllä. Siinä lueteltiin 29 erilaista toimintamuotoa, joista pyydettiin valitsemaan kaikki omalle hyvinvoinnille mahdollisesti tärkeät toiminnot. Samalla markkinoitiin erilaisia tapahtumia. Vastaukset heijastivat hyvin Annalan huvilan taustaorganisaation Hyötykasviyhdistyksen toiminnan tavoitteita sekä alueen kauniin puutarha- ja kaupunkiviljely-ympäristön puitteita. Eniten mainintoja keräsivät puutarha-, puisto- ja kasvitapahtumat. Näiden ohella toivottiin myös kahvilatoimintaa, luentoja, kursseja ja musiikkitapahtumia. Kaikkia näitä olikin tarjolla historiallisessa puuhuvilassa ja sen ympäristössä hankkeen aikana. Toteutuneiden tapahtumien verkkokyselyssä melko lailla samat toimintamuodot todella koettiin hyvinvointia lisänneiksi. Tilojen hyvinvointia vahvistavan toiminnan kehittämistä tukenut Metropolia Ammattikorkeakoulun hyvinvointitiimi ja erityisesti musiikin sekä sosiaalialan opiskelijat olivat myös toteuttajia monissa tapahtumissa.

Annalan huvilan kyselyyn vastanneet kokivat, että seuraavat toimintamuodot voisivat tulevaisuudessa lisätä hyvinvointia: Puutarhaneuvonta (n. 60) Ulkoliikunta (n. 10) Liikkuminen alueella (yli 50) Oma yksityistilaisuus Annalan huvilassa (n. 30) Harjoittelu tai työkokeilu (alle 5) Vapaaehtoistoiminta (yli 20) Historia- ja puutarhakierrokset (lähes 60) Valokuvaus (n. 25) Luonnonkasvien havainnointi (n. 45) Luonnon eläinten seuraaminen (40) Kotieläinten seuraaminen (40) Hoidetun puutarhan (lähes 80) Puutarhan hoito (yli 35) Käsityöt (20) Avoimen tapahtuman järjestäminen (20) Yhteisölliset illalliset huvilalla (lähes 40) Tanssit (hiukan yli 15) Musiikkitapahtumat (60) Kasvitapahtumat (yli 60) Kurssit ja luennot (lähes 80) Tapahtumat puistossa (yli 70) Seurustelu omien ystävien kanssa (n. 50) Uusien ihmisten tapaaminen (hiukan yli 40) Ajanvietto lämpimien ihmisten kanssa (n. 50) Huvilan korjaustyötä (n. 35) Hivulan kaakeliuunien lämmittäminen (40) Historiallisen rakennuksen... (n. 60) Kahvilan herkkujen maistelu (lähdes 80) Puutarhataiden (lähes 60) Hyvinvointia oikeasti olivat kyselyyn vastanneiden mukaan: Puutarhaneuvonta (n. 25) Oma yksityistilaisuus Annalan huvilassa (alle 20) Työharjoittelu tai työkokeilu (alle 5) Vapaaehtoistoiminta (n. 20) Alueella liikkuminen (lähes 80) Historia- ja puutarhakierrokset (n. 50) Valokuvaus (hiukan päälle 20) Luonnonkasvit (lähes 60) Luonnon eläimet (n. 40) Kotieläimet (hiukan päälle 40) Hoidettu puutarha (yli 70) Puutarhan hoito (40) Käsityöt (alle 20) Avoimen tapahtuman järjestäminen (alle 20) Illallinen (n. 5) Tanssit (n. 10) Musiikkitapahtumat (hiukan päälle 40) Kasvitapahtumat (lähes 60) Kurssit ja luennot (n. 50) Tapahtumat puistossa (lähes 60) Kavaereiden kanssa seurustelu (n. 50) Uusien ihmisten tapaaminen (hiukan alle 40) Lämpimät ihmiset (n. 70) Rakennustyöt (n. 10) Kaakeliuunien lämmitys (n. 40) Historiallinen rakennus (yli 100).
Kuva: Pylväsdiagrammit Annalan huvilan verkkokyselystä osoittavat, että etukäteen hyvinvoinnille tärkeiksi arvatut toimintamuodot (vasemmalla) todella koettiin toteutuneissa tapahtumissa hyvinvointia lisänneiksi (oikealla). Lisäksi pylväsdiagrammeista nähdään erilaisten toimintamuotojen suuri kirjo.

Sammonlahti Sopen verkkokyselyssä pyydettiin pohtimaan omia hyvinvoinnin tekijöitä. Tämä hyvinvoinnin eri ”osien” tarkastelu voi motivoida osallistumaan omalle hyvinvoinnille keskeisiin toimintoihin lähitulevaisuudessa. Hyvinvoinnille oleellisiksi asioiksi koettiin järjestyksessä kaikista tärkeimmästä vähemmän tärkeään: 

 1. lähellä olevat ihmiset 
 2. kodin rauha 
 3. riittävä toimeentulo 
 4. elvyttävä luonto
 5. toisten auttaminen 
 6. arjen hengähdykset esimerkiksi kampaajalla tai hierojalla ja 
 7. yleensä monipuolinen toiminta sekä tapahtumat. 

Vähiten tärkeinä pidettiin irtiottoja arjesta, kuten reissuja tai kaupunkiympäristöä.

Psykologisen hyvinvoinnin kokemuksen ydintekijää, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta, voi kukin rakentaa valinnoillaan: tunteitaan kuunnellen ja tavoitellen itseä innostavia, itselle aidosti arvokkaita toimintoja sekä toiminnan päämääriä (Wong 2009, 361–365). Tähän tarjottiin mahdollisuuksia kaikissa Hyvinvoinnin tiloissa, kun kyseltiin osallistujien omia ideoita toiminnan sisällöksi. Kyvykkyyden tukeminen esimerkiksi tarjoamalla onnistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oli kaikkien Hyvinvoinnin tilojen visioissa esiin tuotu seikka:

Lapinjärven Hyvinvoinnin tilan Perinnetalkoiden verkkokyselyssä kuvattiin osallistujan mahdollisia tehtävärooleja. Näin kartoitettiin toiminnasta kiinnostuneiden toiveita, mikä oli hyvä alku sopivan osallistumisen tavan ja toimintamuodon löytämiseen. Pyrittiin myös madaltamaan osallistumisen kynnystä kertomalla vaihtoehtoisista tehtävistä hiukan. Vastaajista viidesosa (21 %) oli erityisen kiinnostuneita toimintaan osallistumisen hyvinvointivaikutuksista – oletettavasti toivoen myönteistä muutosta hyvinvointiinsa. Vastaajia kiinnostivat mm. vihertyöt, ruoanlaitto, ystävätoiminta ja sisustaminen. Yksittäisiä vastauksia tuli sosiaalisen median, kahvilan myyjän ja leipurin tehtävistä. Suosituimpia tehtävärooleja olivat siistijän, “apukäsien” ja tapahtumasuunnittelijan sekä -toteuttajan tehtävät, joita kuvattiin verkkokyselyssä seuraavasti:

Kokemukset hyvinvoinnista tutkimustiedon valossa

Tarkastelen seuraavaksi verkkokyselyihin vastanneiden subjektiivisia arvioita hyvinvoinnistaan verraten niitä objektiivisempaan tutkimustietoon. Tutkitusti arvojen mukainen toiminta, kuten auttamista arvostavan hyvä teko vapaaehtoisena toimien, vaikuttaa myönteisesti vapaaehtoistoimijan hyvinvointiin. Kun toiminta perustuu palkkatyötä puhtaammin sisäiseen motivaatioon (esimerkiksi vastauksena kysymykseen “Mitä todella pidän tärkeänä tehdä, vaikken saisi palkkaa?”), se ei kuormita ihmistä henkisesti samoin kuin ulkoisesti vaikkapa palkalla tai kunnialla motivoitu toiminta (Niemiec, Ryan & Deci 2009, 291–306). Eudaimonistisen, onnellisuutta elämän päämääränä korostavan onnellisuusnäkemyksen mukaan vapaaehtoistoiminta voidaan nähdä itseilmaisuna: on onnea upota toimintaan, jota ei koe pakkona, vaan jota varten voi kokea vapaaehtoisesti olevansa olemassa (Seligman & Csikszentmihalyi 2000, 5–14; Haybron 2013; Järvilehto 2014). Silti vain runsas 2 % Annalan huvilan verkkokyselyn vastaajista (N=26 vastaajaa) arveli, että vapaaehtoistoiminta voisi vahvistaa omaa hyvinvointia. Onkin melko tyypillistä, että ihmiset kuvittelevat välittömän hedonistisen nautiskelun, kuten kahvilaherkkujen maistelun, lisäävän hyvinvointiaan tai onnellisuuden kokemustaan, vaikka pysyvämpää hyvinvoinnin kokemusta voisi rakentaa paremmin sitoutumalla johonkin arvojaan vastaavaan toimintaan (Seligman 2011; Tawast 2016).

Hyvinvoinnin tiloissa pyrittiin löytämään osallistujille heille merkityksellistä ja heidän hyvinvointiaan vahvistavaa toimintaa. Se voi olla työkokeilu kahvilassa, arjen taitojen opiskelua ja hyvän mielen tempauksia nuorten vertaisryhmässä, tilan remonttiryhmään vapaaehtoisena osallistumista tai muutamien kertojen osallistuminen hankkeen viherterapiatyöpajaan. Merkitykselliseltä tuntuva toiminta on linjassa toimijan arvojen, kiinnostusten sekä kykyjen kanssa, ja tällöin toiminta lisää subjektiivista hyvinvoinnin kokemusta kestävästi (Järvilehto 2014, 366; Martela 2014, 30; Haybron 2013; Seligman 2011; 2008). Tässä hankkeessa keskeisenä arvona on ollut tietenkin hyvinvointi, jota toiminnalla on tavoiteltu. Osallistujalle sopivia toimintamuotoja on pyritty hankkeessa löytämään kehittelemällä Sun vuoro -sovellusta

Parhaimmillaan Hyvinvoinnin tilojen toimintaan osallistuminen tarjosi mahdollisuuden olla osana mukavaa yhteisöä. Tällöin energisyyden, elinvoimaisuuden sekä omistautumisen kokemukset palkitsivat. Arvokkaaksi koetusta toiminnasta tulee hyvä mieli, ja se lisää yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Seligman & Csikszentmihalyi 2000, 5–14.) Tutkimusten mukaan flow’n sekä yhteenkuuluvuuden kokemukset, joita esimerkiksi Tammikampuksen nuoret kokivat festari- ja heijastintempauksissaan yhteistyötahojen kanssa, voimaannuttavat, innostavat ja siten tukevat hyvinvointia: 

Kuten muissakin yhteisöissä, myös Hyvinvoinnin tiloissa myönteisyys, ystävällisyys ja hymy miltei sananmukaisesti tarttuvat (de Groot ym. 2015), jolloin toimintaan syntyy positiivisen keskinäisen auttamisen ja arvostamisen kulttuuri. Alla on tähän liittyen vastauksia Annalan sekä Seinäjoen Hyvinvoinnin tilojen toiminnasta:

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvinvoinnin kokemusta ja mielen hyvinvointia voi vahvistaa tai masennusta ennaltaehkäistä osallistumalla toimintaan, jossa voi käyttää uusilla tavoilla omia luonteenvahvuuksiaan, kuten ystävällisyyttä ja rohkeutta (Park 2009, 141). Hyvinvoinnin kokemukseen on yhteyttä tietyillä luonteenvahvuuksilla: hyvinvointitoiminnassa kannattaa stimuloida erityisesti innostuksen, kiitollisuuden, toivon ja uteliaisuuden vahvuuksia (Park 2009, 140). Psyykkiselle hyvinvoinnille keskeinen on näiden lisäksi kauneuden arvostuksen vahvuus (Niemiec 2013). Siitä etenkin Annalan ja Lapinjärven Hyvinvoinnin tilojen verkkokyselyissä raportoitiinkin:

Esteettiset elämykset hyvinvoinnin lisääjinä

Hyvinvointia tarkasteltaessa emme missään nimessä voi unohtaa esteettisten arvojen merkitystä esim. ihmisen elpymiselle, stressistä palautumiselle ja viihtymiselle. Esteettiset elämykset tuovat iloa ja onnea eli vahvistavat hyvinvoinnin kokemusta (Korsulainen 2013). Omaa sisintä koskettavat esteettiset elämykset voivat tuoda elämään sisältöä ja merkitystä (Laine 2013). Esimerkiksi Annalan huvilan verkkokyselyssä tapahtumiin osallistuneet kertoivat näkemyksiään siitä, mikä heidän hyvinvointiaan tapahtumissa lisäsi. Eniten mainintoja saivat rakennuksen ja alueen viehättävyys sekä hyvin hoidettu puutarha. Lämpimät ihmiset ja herkulliset leivonnaiset tulivat seuraavaksi ja vasta näiden jälkeen erilaiset ”tapahtumamuodot”. Tässä on muutama estetiikan merkitystä korostava vastaus Annalan huvilan kävijöiltä:

Näistä vastauksista käy hyvin ilmi, kuinka esteettisyys ei ole ainoastaan ulkoista kauneutta, vaan se on myös hyvinvoinnin edistämistä. Kauneuteen ja esteettisyyteen panostaminen Hyvinvoinnin tiloissa tuo viihtyvyyttä, jolla on vaikutusta suoraan toimintaan, osallistumiseen ja tiloissa toimivien hyvinvointiin (Hämäläinen 2016). 

Todennäköisesti esteettisten ja hyvinvoinnin kokemusten yhteyksien näkökulmaa tulisi soveltaa yhä enemmän kaikille avoimessa hyvinvointitoiminnassa (Jäppinen 2017), kuten Hyvinvoinnin tiloissa. Tilojen organisaattorin on tosin varottava olettamasta, että osallistujilla on samanlainen esteettisyyskäsitys kuin hänellä itsellään. Tätä huomioitiin nuorille järjestetyssä toiminnassa Tammikampuksella:

Hyvinvoinnin tila liikkuu, lähtee luontoon ja avaa virtuaalitoiminnan ovet koronan myötä

Hyvinvointia lisäävä toiminta ei aina tarvitse pysyvää kattoa päälleen. Tilat voivat olla myös liikkuvia tai toimintaa voidaan järjestää ulkona sekä etänä.

Tilasta riippumattoman toiminnan näkökulmaa kehitti aluksi erityisesti Lappeenrannan tiimi, jonka toiminnalle ei heti löytynyt sopivaa tilaa. He ideoivat yhdessä alueen asukkaiden kanssa toimintamuotoja, joita voi toteuttaa missä vaan. Tällainen hyvinvointia lisäävä, terveysalan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu toimintamuoto oli esimerkiksi kiertävä Terveyskioski (Halonen & Tawast 2019). Terveyskioskin toimintaa toteuttivat käytännössä terveydenhoitajaopiskelijat. Toimintamuoto todettiin onnistuneeksi: asiakkaita riitti kioskilla jonoksi asti. Kioskin tarjoamat mittaukset ja hyvinvointia tukevat keskustelut olivat oleellinen osa ehkäisevää ja ongelmia tunnistavaa terveydenhoitotyötä, mikä tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointia.

Toimintaa järjestettiin varsinaisten rakennettujen tilojen ulkopuolella myös luontoympäristöjen virkistävyyttä hyödyntäen (Sievänen & Neuvonen 2010). Green care -elementtejä hyödynnettiin erityisesti Annalan huvilalla mutta myös muissa Hyvinvoinnin tiloissa. Green care tarkoittaa tavoitteellista luonnon elementtien ja ympäristön hyötykäyttöä hyvinvoinnin edistämiseen (Jäppinen 2017; Green Care 2020). Luontoympäristö koettiin myös verkkokyselyihin vastaajien näkökulmasta elvyttävänä, virkistävänä ja houkuttelevana. Tämä näkyi esimerkiksi Annalan huvilalla kävijöiden vastauksissa, joissa kerrottiin Annalanmäen kartalla omasta mielestä ihanista tilanteista, tapahtumista, paikoista sekä kävelyreiteistä. Useat näistä sijoittuvat rakennuksen ulkopuolelle.

Annalanmäen karttakuvassa näkyy kyselyyn vastanneiden merkintöjä Annalan huvilalle sekä sen läheisyyteen. Merkintöjä on kolmenlaisia: 1) Lempireitit kiemurtavat pääosin alueen puistopolkuja, mutta näyttävät menevän myös rakennuksen kautta. 2) Vastaajien lähettämiä valokuvia alueelta tai rakennuksesta ihanista tilanteista, tapahtumista tai paikoista on noin 10. Merkintöjä näyttää olevan eniten huvilarakennuksen päällä. 3) Sanallisia kuvauksia ihanista tilanteista, tapahtumista tai paikoista on merkitty karttaan noin 20.
Kuva: Kuvassa on merkitty Annalanmäen alueen osallistujien mielestä ihania tilanteita, tapahtumia, paikkoja ja kävelyreittejä. Vihreät merkinnät ovat valokuvia, turkoosit sanallisia mainintoja ja harmaa viiva kävelyreittejä.

Valokuvavastauksissa oli luontoelementtejä sekä Annalan huvilan taustaorganisaatioon Hyötykasviyhdistykseen sopien kuvia kasveista. Myös sanallisissa kuvauksissa nämä kaupunkiluonnon ”viherelementit” nousivat esiin keskeisenä hyvinvoinnin tekijänä:

Kasvien hoitaminen esim. Annalan huvilan ja Perinnetalkoiden puutarhaterapeuttisessa Sormet multaan -työpajassa oli monelle Green care -periaatteen mukaisesti eheyttävä ja voimaannuttava (Green Care 2020; Jäppinen 2017), muistoja aktivoiva ja ihmisiä yhdistävä elämys. Kun vaikkapa vanhoja perinnekasveja istutettiin yhteistuumin, koettiin seuraavaa:

Tammikampus mahdollisti toisena keskeisenä toimintamuotonaan varsinaista omaa tilaa kaipaamatonta, nuoria aktivoivaa toimintaa. Nuorten SYTY-kortti on Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa (ESR) sekä Seinäjoen kaupungin eri toimijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty matalan kynnyksen kortti. Kortti on tarkoitettu Seinäjoen 16–29-vuotiaille nuorille ja sillä pääsi hyödyntämään maksutta mm. seuraavia:

Kortilla ohjattiin ja kannustettiin nuoria matalan kynnyksen palveluihin, joilla tuetaan nuorten hyvinvointia sekä edistetään nuorten osallisuutta. SYTY-kortin verkkokyselyyn vastanneet nuoret olivat 19–28-vuotiaita, joilla oli suoritettuna peruskoulu tai korkeintaan toisen asteen koulutus. He olivat saaneet tietoa kortista pääosin työvoimapalveluista tai Tammikampuksen nuorille järjestetystä Nuorten Startti -toiminnasta. Kaikki vastaajat pitivät kortin etuja ja sen käytön helppoutta vähintään hyvänä tai jopa loistavana. Jotkut nuorista raportoivat käyttäneensä jotain palvelua, kuten Taide- tai skeittihallia, SYTY-kortin ansiosta ensimmäistä kertaa koskaan tai pitkän tauon jälkeen. Se oli siis onnistunut ja yksinkertainen toimenpide nuorten aktivoinnissa, vaikkakin vaati suuren valmistelutyön yhteistyökumppaneiden sopimisvaiheessa. Kolmasosa nuorista oli huomannut selkeää myönteistä muutosta hyvinvoinnissaan korttia käytettyään. Kaikki olisivat suositelleet korttia tutulleen.

Koronatilanne pakotti keväällä 2020 hyvin toiminnassa käyntiin päässeet tilat sulkemaan fyysisten tilojen ovensa, mutta avaamaan ovet virtuaalitoimintaan. Hyvinvoinnin tilojen tiimien luovuuden, oppilaitosten verkkopedagogisen osaamisen ja suuren sisäisen motivaation (Niemiec, Ryan & Deci 2009) avulla päästiin nopeiden innovaatioiden ja etäkohtaamisten ääreen. Suunniteltu konteksti, kuten rakennettu Hyvinvoinnin tila ja siihen ajateltu toiminta, voi nimittäin paitsi edistää kekseliäisyyttä myös estää aivan uudenlaista innovointia (Lopes & Pina e Cunha 2013, 520). Lopes ja Pina e Cunha tuovat esiin mahdollisuuden, että joskus parhaat innovaatiot puristuvatkin timantteina esiin vain kovassa paineessa, silloin kun aivan uutta estävä konteksti “menee rikki”. 

Korona tuotti Hyvinvoinnin tilojen väellä uudenlaista ajattelua, joka johti luoviin ratkaisuihin (Kerr 2009, 254–257) ja uudenlaiseen ihmisten osallistamiseen. Suurta uutta potentiaalia saatiin irti mahdollistamalla osallistuminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen innovatiivisesti mm. Seinäjoella organisoidussa vahvistavassa verkkovalmennuksessa (Alku), Annalan huvilan organisoimassa ja kaikkien tiimien toteuttamassa Suomen suurimmassa etäpäivässä, Metropolia Ammattikorkeakoulun Lappeenrannan tiimin tuella järjestämässä Hyvinvointivahvistaja -verkkokurssissa sekä Lapinjärven tiimin puuhaamassa kauppakassi-kotiinkuljetuksessa. Etätoiminnalla saatettiin tukea hyvin laajan osallistujamäärän hyvinvointia. Esimerkiksi Suomen suurimman etäpäivän virtuaalitoiminnot saivat yhteensä 5 500 yksittäistä kävijää ja 11 300 sivunäyttöä. Tällaisia osallistujamääriä ei olisi voitu lyhyessä ajassa mitenkään tavoittaa pieneen huvilaan.

Tiedetään että ihmisen holistisessa, kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa myönteiset kokemukset ja tunteet vahvistavat samalla myös fyysistä hyvinvointia, kuten taudinaiheuttajia paikallistavan ja tuhoavan immuunijärjestelmän toimintaa (Pressman & Marsland 2009, 509–511). Immuunijärjestelmän tason tutkimusta tässä hankkeessa ei toki tehty, mutta erityisesti hankkeen viimeiseen vuoteen ajoittuneen koronaepidemian yhteydessä tällainen hyvinvointivaikutusten selvittely olisi ollut kiehtovaa.

Miten onnistuttiin?

Kaikkiaan Hyvinvoinnin tilat neljällä eri paikkakunnalla onnistuivat verkkokyselyiden aineistojen sekä haastattelujen perusteella tämän hankkeen aikana hyvin luomaan sopivat puitteet hyvinvointia lisäävään toimintaan. Esimerkiksi Annalan huvilan kävijät vaikuttivat olleen huomattavan tyytyväisiä käyntiinsä ja heistä 85 % suosittelisi käyntiä myös tutuilleen. Osa vastaajista huomasi, ettei tila ole esteetön, jolloin sinne ei ole valitettavasti pääsyä mm. pyörätuolilla.

Edeltävässä positiivisen psykologian teoriapohjalle rakennetussa hankkeessa (Osallistu Lapinlahden Lähteellä 2015–2017) huomasimme, että hyvin laaditut, hyvinvoinnin tekijöihin vastaajien huomion suuntaavat kyselyt voivat jo sinällään vaikuttaa myönteisesti hyvinvoinnin kokemukseen (Tawast 2017, 35). Sama muutos tuli esiin tämän hankkeen osalta esimerkiksi Sammonlahti Sopen verkkokyselyssä. Muutos on pieni, mutta selkeä. On kiinnostavaa, että kaikki vastaajat ovat jo lähtökohtaisesti arvioineet hyvinvointinsa vähintään kohtuullisen hyväksi (51–60 asteikolla 1–100). Sen vahvistuminen vastaamisen aikana ilahduttaa verkkokyselyiden laatijoita.

Kyselyyn vastanneiden oma liukukytkimellä tehty arvio hyvinvoinnistaan kyselyn alussa ja sen lopussa prosenttimuotoisena. Kyselyn alussa vastaajista vajaa 40% on arvioinut hyvinvointinsa asteikolla heikosta (0) - erinomaiseen (100) vähintään lukemalla 81. Kyselyn loppuun mennessä jo puolet kokee hyvinvointinsa näin hyväksi.
Kuva: Kun hyvinvointikysely on osaavasti laadittu, siihen vastaaminen voi vahvistaa hyvinvoinnin kokemusta.

Onnistuminen oli myös se, että verkkokyselyt olivat informatiivisia ja innostavia. Esimerkiksi Perinnetalkoiden verkkokyselyn vastaajat olivat vastaamisen lopussa kiinnostuneempia kuin alussa osallistumaan tilan toimintaan. Tähän saattoi innostaa myös tilojen ja toiminnan virtuaalinen esittely, joka kenties madalsi kynnystä tulla oikeasti paikan päälle.

Käsin tehty pohjapiirros Perinnetalkoiden tiloista eli vanhan maamieskoulun yläkerrasta Lapinjärveltä. Kaksitoista huonetta sekä aula sijoittuvat pitkän käytävän molemmin puolin ja ne on aakkostettu ja nimetty mahdollisimman kuvaavasti esimerkiksi "taukopaikaksi" ja rauhoittumiseen tarkoitetuksi "keitaaksi". Pohjapiirrokseen on merkitty myös tilojen muutostyöhön liittyviä projektisuunnitelmia, kuten käytävään suunniteltu ja hankkeen aikana toteutettu todella pitkä "koko kylän matto", jota kaikki lapinjärveläiset ovat saaneet halutessaan käydä tekemässä.

Sammonlahti Sopen verkkokyselyssä vastaaja sai merkitä Hyvinvoinnin tilan lähiseudun karttaan kuvin ja tekstein myönteiseksi kokemiaan paikkoja. Valokuvia (vihreät merkinnät) jätettiin viheralueista ja kirjastosta. Myönteisistä paikoista kirjoitetut tekstit (turkoosit merkinnät) kuvaavat puolestaan luontoympäristöjä, kuten melonta- ja muita ulkoilumahdollisuuksia, mutta myös yhteisöllisiä opiskelun, monikulttuurisuuden ja liikunnan mahdollistavia kohtaamispaikkoja. Todennäköisesti huomion kohdistaminen näihin hyviin ja voimaistaviin puoliin omassa asuinympäristössä on omiaan lisäämään subjektiivista hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden kokemusta. Tällöin verkkokyselyä voidaan jo sinällään pitää hyvinvointi-interventiona.

Lappeenrannan Sammonlahden alueen karttaan on tehty merkintöjä vastaajien myönteisiksi kokemista paikoista, esim. kirjasto, Soppi, Sammonlahden koulu, Sammonlahden kirkko ja seurakunta, jalkapallokenttä ja Sammonlahden tekonurmi.
Kuva: Sammonlahti Sopen verkkokyselyssä vastaaja sai merkitä Hyvinvoinnin tilan lähiseudun karttaan kuvin ja tekstein myönteiseksi kokemiaan paikkoja.

Lopuksi

Useimmat hankkeen verkkokyselyt olivat kenelle tahansa avoimia, mutta erityisesti niitä markkinoitiin Hyvinvoinnin tilojen toimintaan osallistuville. Heiltä haluttiin hankkeen alussa kerätä ideoita toiminnan suunnittelua varten ja hankkeen edetessä näkemyksiä siitä, onko toiminta lisännyt hyvinvointia. Myös hankehenkilöstön haastattelut olivat avainasemassa toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa. Henkilöstö huomasi joskus osallistujien hyvinvoinnissa edistystä, jota ei välttämättä verkkokyselyillä tai Kykyviisarilla saatu kartoitettua. Kerättyjen aineistojen perusteella hankkeessa saatiin aikaiseksi myönteisiä vaikutuksia sekä hankkeen varsinaisten osallistujien, tiloissa vierailleiden, etänä osallistuneiden että eri tavoin verkkokyselyihin vastanneiden hyvinvointiin.

Lähteet

de Groot, J., Smeets, M., Rowson, M., Bulsing, P.,  Blonk, C., Wilkinson, J. & Semin, G. 2015. A Sniff of Happiness. Psychological Science 2015: 26(6), 684–700. 

Diener, E. 2000. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American psychologist 2000 (55), 34–43.

Green Care -työkirja 2020

Halonen, Pia & Tawast, Eeva 2019. Terveyskioski vie hyvinvointia ihmisten luo. Metropolia Ammattikorkeakoulu: Hyvinvoinnin muodonmuutos-blogi. 

Haybron, D. 2013. Happiness – a very short introduction. Oxford: Oxford University press.

Hämäläinen, M. 2016. Esteettisyys. Blogiartikkeli julkaistu 11.7.2016 Tehy-lehti, Sairaan(hyvä)hoitaja. 

Jäppinen, T. 2017. Estetiikka ja green care: Esteettistä hyvinvointia luonnosta. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Järvilehto, L. 2014. Kohti kutsumustyötä ja joukkokukoistavaa yhteiskuntaa? Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kerr, B. 2013. Creativity. Lopez, S. (toim.): The Encyclopedia of Positive Psychology. Singapore: Wiley-Blackwell, 254–257.

Korsulainen, M. 2013. "Se on ihan joka hetkessä minusta se estetiikka": elämäkerrallinen tutkimus esteettisyydestä ja esteettisistä kokemuksista naisen elämässä ja arjessa. Pro Gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. 

Kykyviisari 2020. 

Laine, M. 2013. Mielen voimaa. Logoterapeuttisia näkökulmia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Opas ikääntyville ihmisille. 

Lopes, P. & Pina e Cunha, M. 2013. Innovation. Teoksessa Lopez, S. (toim.) The Encyclopedia of Positive Psychology. Singapore: Wiley-Blackwell, 520–521.

Lyubomirsky, S. 2008. The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want. New York: Penguin.

Martela, F. 2014. Onnellisuuksien psykologia. Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Niemiec, C., Ryan, R., Deci, E. 2009. The path taken: Consquences of attaining intrinsic and extrinsic aspirations in post-college life. Journal of Research in Personality 2009 (43), 291–306.

Niemiec, R. 2013. VIA Character Strengths - Research and Practice: The First 10 Years. Knoop, H. & Delle Fave, A. (toim.) Well-being and cultures – Perspectives on positive psychology. New York: Springer, 11–30.

Park, N. 2013. Character strengths (VIA). Lopez, S. (toim.): The Encyclopedia of Positive Psychology. Singapore: Wiley-Blackwell, 135–141.

Pressman, S. & Marsland, A. 2013. Immune system. Lopez, S. (toim.) The Encyclopedia of Positive Psychology. Singapore: Wiley-Blackwell, 509–513.

Seligman, M. 2011. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. 2000. Positive Psychology – an Introduction. American psychologist 2000: 55 (1), 5–14.

Sievänen, T. & Neuvonen, M. (toim.) 2010. Luonnon virkistyskäyttö 2010. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 212. 

Tawast, E. 2016. Oodi Lapinlahden Lähteen vapaaehtoisille! Metropolia Ammattikorkeakoulu: Hyvinvoinnin muodonmuutos-blogi. 

Tawast, E. 2017. Positiivisella psykologialla hyvinvointia. Teoksessa Tawast, E. & Unkari-Virtanen, L. 2017 (toim.) Hyvinvoinnin muodonmuutos – Lapinlahden Lähteellä luotu hyvinvointikonsepti. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

THL 2020. Osallisuuden palaset. 

Wong, P. 2013. Existential psychology. Lopez, S. (toim.): The Encyclopedia of Positive Psychology. Singapore: Wiley-Blackwell, 361–368.

Jaa sivu